Natursp?rsm?l

NVE ilegger Statnett 30 millioner i overtredelsesgebyr

NVE har besluttet ? ilegge Statnett 30 millioner kroner i overtredelsesgebyr i forbindelse med feilen i Oslofjord-kabelen i 2008 og 2009. – V?r beslutning er

NVE har besluttet ? ilegge Statnett 30 millioner kroner i overtredelsesgebyr i forbindelse med feilen i Oslofjord-kabelen i 2008 og 2009.
– V?r beslutning er i f?rste rekke knyttet til de store samfunns?konomiske tapene som har oppst?tt og den svekkede forsyningssikkerhet hendelsen medf?rte, samt mangelfull beredskap. I en mer anstrengt hydrologisk situasjon eller ved ytterligere utfall i nettet, kunne feilen ha medf?rt enda st?rre negative konsekvenser, sier vassdrags- og energidirekt?r Agnar Aas.

Gebyret p? 30 millioner kroner ilegges for overtredelse av energilovforskriften og beredskapsforskriften, og er skj?nnsmessig fastsatt. Det er tidligere p?vist en klar sammenheng mellom overtredelsene som er beg?tt og konsekvensene for samfunnet.

– Antallet overtredelser som er p?vist i denne saken viser at Statnett har unnlatt ? f?lge krav til ettersyn, vedlikehold, modernisering og beredskap for kabelforbindelsen R?d-Hasle. Overtredelsene har p?g?tt i lang tid. Dette tilsier en s?pass kraftig reaksjon, sier Aas.

Mange overtredelser
V?ren 2008 oppsto det feil p? to av de tre sj?kablene i sentralnettet som krysser Oslofjorden. Disse er viktige for Norges forsyningssikkerhet og kraftutveksling med Sverige. F?rst i oktober 2009 ble de to siste skadede kablene p? forbindelsen R?d ? Hasle koblet inn. Kabelforbindelsen driftes fortsatt med redusert kapasitet. Feilen har ikke f?rt til avbrudd i str?mforsyningen til sluttbrukere, men har hatt betydelige konsekvenser for det nordiske kraftmarkedet.

Disse overtredelsene ligger til grunn for vedtaket om overtredelsesgebyr:

– Statnett har ikke f?rt regelmessig tilsyn med de termiske forholdene for kablene p? strekningen Bast?y ? Evje som er dimensjonert for naturlig kj?ling fra sj?vannet.
– Statnett hadde ikke f?r feilhendelsen installert instrumentering for kontinuerlig overv?king av h?yt oljetrykk i kablene.
– Etter feilhendelsen ble ikke alle kabler med feil satt i driftssikker stand innen rimelig tid for normal feilretting.
– Statnett har ikke hatt tilstrekkelig tilgang p? kompetente personer og ?vrige ressurser for ? gjenopprette n?dvendige funksjoner ved kabelforbindelsen p? en sikker og effektiv m?te.

Overtredelsesgebyret ilegges i medhold av energiloven §§ 10-8 jf. 10-7 for uaktsomt eller forsettlig ? ha overtr?dt energilovforskriften § 3-5 bokstav a og beredskapsforskriften § 3-5 jf. §§ 3-2 og 3-4.

NVEs avgj?relse kan p?klages til Olje- og energidepartementet innen tre uker.

Last ned vedtaket og h?yoppl?selig bilde av Agnar Aas fra NVEs hjemmeside.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Vassdrags- og energidirekt?r Agnar Aas, tlf 22 95 90 70 / 951 79 164

Lenker
http://www.nve.no
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy