Vann

NVEs konsesjonsbehandling i tall

NVE ga i 2011 konsesjoner for 1,42 TWh ny energiproduksjon. I tillegg ble det sendt innstillinger til Olje- og energidepartementet (OED) om ytterligere 327 GWh.

NVE ga i 2011 konsesjoner for 1,42 TWh ny energiproduksjon. I tillegg ble det sendt innstillinger til Olje- og energidepartementet (OED) om ytterligere 327 GWh. Totalt ble det behandlet konsesjonss?knader p? 1, 75 TWh. Det tilsvarer elektrisitetsbruken til om lag 87 500 husstander. I tillegg ble det gitt konsesjon til 435 GWh fjernvarme.
– NVE har h?y prioritet p? konsesjonsbehandlingen. Vi opprettholder resultatet p? vannkraft, men vil styrke behandlingen av sm?kraftsaker. M?lene i fornybardirektivet og det Svensk-Norske elsertifikatmarkedet stiller store krav til en effektiv konsesjonsbehandling. V?r ambisjon er ? behandle nok konsesjoner slik at de beste prosjektene kan realiseres gjennom sertifikatordningen innen 2020. Det vil bety utfordrende prioriteringer mellom fornybar m?l og andre milj?m?l i en grundig prosess med ber?rte interesser. God leveringssikkerhet og samordnet behandling av nett og produksjonsanlegg vil st? sentralt framover, sier vassdrags- og energidirekt?r Per Sanderud.
Vannkraft
NVE la i fjor til rette for 1 TWh med vannkraft. Det ble gjort vedtak om konsesjonsfritak ved opprustinger p? 225 GWh og sendt innstillinger til OED p? st?rre vannkraft p? 327 GWh. Det ble behandlet 63 sm?kraftsaker og gitt 45 konsesjoner p? til sammen 447 GWh. 18 s?knader om sm?kraftverk p? til sammen 136 GWh, ble avsl?tt.
Antall GWh behandlet i 2011 er det samme som i 2010, men det ble behandlet f?rre sm?krafts?knader i 2011 enn i 2010. Vindkraft og fjernvarme
NVE ga fem konsesjoner og ett avslag til vindkraftverk i fjor. Anleggene som fikk konsesjon representerer en mulig el-produksjon p? 750 GWh.
Det er gitt konsesjon til fem fjernvarmesaker som representerer om lag 435 GWh ny varmeproduksjon om de blir realisert. Det er noe mindre enn ?ret f?r. Det skyldes at det har kommet f?rre s?knader til behandling.
Nett
Det er behandlet 31 nettkonsesjoner som utgj?r om lag 375 km. Blant disse er Mongstad ? Kollsnes, spenningsoppgradering fra Kristiansand til Bamble, innstillinger til OED knyttet til delstrekninger p? ?rskog – Sogndal og ny linje fra Kanstadbotn til Kvitfossen som vil bety en forbedring av leveringssikkerheten i Lofoten.
Det er i tillegg gitt 33 anleggskonsesjoner for andre nettanlegg som koblingsstasjoner, trafoer og lignende.
De siste fem ?rene er det gitt konsesjon til 3,7 TWh vannkraft og 5,9 TWh vindkraft, totalt 9,6 TWh fornybar elektrisitet. I tillegg er det gitt konsesjon til 4 TWh fjernvarme.
Kontaktpersoner
Vassdrags- og energidirekt?r Per Sanderud, mobil 945 07 349
Avdelingsdirekt?r Rune Flatby, mobil 416 78 203
Lenker
http://www.nve.no
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy