Natursp?rsm?l

Ny rapport om aminer og helserisiko

29.03.11 Klif har i forbindelse med Teknologisenteret p? Mongstads (TCM) s?knad om utslippstillatelse, bedt Folkehelseinstituttet vurdere risiko for mulig helseskade ved utslipp av aminer.
I et brev til Milj?verndepartementet 1. mars, skrev Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) at risikoen for helsefarlige utslipp ved aminteknologien er blitt mindre enn tidligere antatt. Folkehelseinstituttets (FHI) konklusjoner fra dette prosjektet endrer ikke Klifs tidligere vurderinger av kunnskapsstatus for risiko fra utslipp av aminer til luft og vann.
? Vi hadde h?pet ? f? flere svar om risikoen, men det er rett og slett lite informasjon tilgjengelig, spesielt om nitraminer. Det er imidlertid flere forskningsprosjekter som vi h?per vil gi oss flere svar n? utover v?ren, sier avdelingsdirekt?r Signe N?mdal i Klif.
FHI har i en ny rapport gitt Klif anbefalinger om hvilke niv? som gir minimal risiko for kreft ved menneskers samlede eksponering for nitrosaminer og nitraminer.
Brytes raskere ned
Tester to teknologier for CO2-fangst
Testsenteret p? Mongstad (TCM) i Hordaland skal teste to ulike hovedmetoder for ? fange CO2:
Aminer: Teknologien bruker aminer som aktiv komponent for ? fange CO2 fra eksosgassen. F?rer til noe utslipp av aminer til luft. I atmosf?ren brytes aminer ned til mange ulike kjemiske forbindelser, deriblant til nitrosaminer og nitraminer. Disse kan ha kreftfremkallende egenskaper.
Karbonat: Teknologien bruker nedkj?lt ammoniakk for ? fange CO2 fra eksosgassen. F?rer til noe utslipp av ammoniakk/ammonium til luft.
? Aminer som slippes ut fra et CO2-fangstanlegg kan brytes ned til blant annet nitrosaminer og nitraminer. Det har lenge v?rt kjent at vi ikke har nok kunnskap om dannelse og nedbrytning av nitrosaminer og nitraminer i luft og vann, sier N?mdal.
Resultater fra de nyeste forsknings- og utredningsprosjekter viser at det dannes f?rre nitrosaminer, og at de brytes raskere ned enn tidligere antatt.
? Vi har mindre kunnskap om nitraminer. Nitraminer har lengre levetid enn nitrosaminer, og man har for lite data p? hvor raskt de brytes ned i vann. Her vil det komme viktige resultater fra forskningsprosjekter de n?rmeste m?nedene, forteller N?mdal.
Det finnes ikke nasjonale kriterier (som luftkvalitetskriterier) p? hva som er akseptable niv?er i luft og vann av nitrosaminer og nitraminer. Klif ba f?lgelig FHI om ? vurdere risikoestimater fra utenlandske institusjoner for et spesifikt nitrosamin (NDMA) som ble brukt for ? vurdere TCMs forventede utslipp i den innsendte utslippss?knaden.
F?re var
FHI har gjort vurderinger med utgangspunkt i NDMA for ? beregne hvilke konsentrasjoner som m? til for at det kan f?re til en ?kning i risiko for kreft i befolkningen. NDMA er b?de et av de mest unders?kte nitrosaminene, og samtidig et av de mest skadelige som kan dannes ved utslipp av aminer fra fangst av CO2.
? Ved ? benytte NDMA som indikator er vi f?re var i vurderingen av risiko fra den totale mengden nitrosaminer i luft, sier Signe N?mdal.
Anbefalinger
FHI har n? kommet med anbefalinger p? hvilket niv? de mener er neglisjerbart risikoniv? for menneskers eksponering til disse stoffene.
Nitraminer er generelt antatt ? v?re mindre kreftfremkallende enn nitrosaminer. Her finnes det imidlertid f?rre data og studier, og FHI anbefaler derfor ? bruke samme risikoestimat for nitraminer som for nitrosaminer (NDMA) for ? v?re p? den sikre siden.
I konklusjonene anbefaler FHI maksimalniv?er som gir neglisjerbar eller minimal risiko for kreft ved eksponering av disse stoffene. De anbefalte maksimalniv?ene er omtrent de samme som TCM har lagt til grunn i sin s?knad om utslipp.
? FHIs anbefalinger vil inng? i det videre arbeidet Klif gj?r for ? sette utslippskrav til TCM, avslutter avdelingsdirekt?ren.
Sp?rsm?l kan rettes til Klif:
seniorr?dgiver Hildegunn T. Blindheim Jablonska, seksjon for mineralsk og petrokjemisk industri
telefon: 22 57 34 32, mobil: 928 23 781, e-post: [email protected]
avdelingsdirekt?r Signe N?mdal, avdeling for klima og industri
telefon: 22 57 35 36, e-post: [email protected]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy