Milj?politikk

Ny rettleiar for st?rre vasskraftprosjekt

Regjeringen foresl?r at det settes i gang geologisk kunnskapsinnhenting i nordlige havomr?der.

Norge skal v?re ledende p? kunnskap for ? styrke forvaltingen av havomr?dene i nord. Geologisk kartlegging av v?re havomr?der er et n?kkelelement i s? m?te. Vi har store havomr?der i nord som i dag ikke er tilstrekkelig kartlagt. I disse havomr?dene er det behov for ?kt datainnsamling. Dette gjelder eksempelvis ved Jan Mayen og i deler av Barentshavet. N?r det gjelder tidligere omstridt omr?de inn mot grenselinjen mot Russland, vil en eventuell kartlegging m?tte vente til etter at delelinjeavtalen er ratifisert og har tr?dt i kraft.

– Gjennom ?kt geologisk kartlegging vil vi skape grunnlag for framtidig verdiskapning og sysselsetting i nord, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Det er et stort behov for ? samle inn nye seismiske data i nord. Kartleggingen vil skje i regi av Oljedirektoratet. Dette vil gi Norge styrket geologisk kunnskap og ?kt forst?else av omr?det.

– Vi m? se geologisk kartlegging i disse havomr?dene i sammenheng med det langsiktige perspektivet som kreves for videreutvikling av ressursene p? norsk sokkel, sier Riis-Johansen.

Myndighetene arbeider n? med en ny petroleumsmelding. Ny kunnskap er n?dvendig for ? kunne realisere ressurspotensialet p? norsk sokkel, og dette er en sentral del av meldingen.

Oljedirektoratet har foresl?tt kartlegging i nordlige havomr?der gjennom innsamling av 2D-seismikk over sommersesongene 2011 og 2012. Regjeringen har satt av 100 millioner kroner det f?rste ?ret og 80 millioner kroner det andre ?ret. Det foresl?s at Oljedirektoratet gis fullmakt til ? inng? kontrakt med et seismikkfart?y i l?pet av 2010. Hvilket omr?de som vil bli dekket av datainnsamlingen i 2011 er fortsatt under vurdering.0000

Similar Posts