Klimasp?rsm?l

Ny veiledning om klimap?stander i markedsf?ring

Akvaplan-niva og NGU har p? oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT) sammenlignet norske og russiske metoder for kartlegging og overv?king av milj?gifter i jord og sediment i bosettinger p? Svalbard. Resultatene viser at metodene er sammenlignbare og at det er mulig ? utveksle resultater.
Ulike norske og russiske institusjoner har de senere ?r gjennomf?rt kartlegging og overv?king av milj?gifter i jord og sediment fra/utenfor russiske bosettinger p? Svalbard. Det har tidligere ikke v?rt noen samkj?ring av overv?kingen og myndighetene ?nsker ? samkj?re overv?kingen og sammenligne resultater.
Norske og russiske pr?ver sammenlignet
For ? gjennomf?re en slik sammenligning tok norske NGU og Akvaplan-niva og russiske Typhoon pr?ver av jord og sediment fra Barentsburg h?sten 2008. Sedimentpr?vene ble tatt p? samme m?te av begge institusjonene, mens ulike segmenter ble pr?vetatt av jord. Pr?ver fra de samme stasjonene ble analysert for PCB 7. En sammenligning av analyseresultatene viser at variasjonen ligger innenfor det som forventes.
Mulig ? samkj?re
En fremtidig samkj?ring av kartlegging og overv?king i russiske bosettinger p? Svalbard, og utveksling av resultater vil v?re fordelaktig.0000

Similar Posts