Natur

Nye faresymboler gj?r kildesortering enklere

18-11-2013 09:20 Gr?nt Punkt Norge AS N? skal en reduksjon av antall faresymboler p? emballasje ogs? gj?re det enklere ? kildesortere tomme malingsbokser, spylerv?ske og annen emballasje som har inneholdt farlige stoffer. P? sikt skal den nye merkingen gjelde i hele verden.

Emballasjen merket som helsefarlig, milj?farlig eller etsende kan kastes i returordningen hjemme dersom den er tom og t?rr.

? Det er mange som ikke vet at emballasje merket med helsefare, etsende eller milj?fare kan g? i plastinnsamlingen. S? lenge emballasjen er tom og t?rr, kan den gjenvinnes, forteller kommunikasjonsr?dgiver Arve S. Martinsen i Gr?nt Punkt Norge.
Han p?peker likevel at langt fra alle produkter med faresymboler kan kastes i gjenvinningen. Emballasje merket akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, brannfarlig, eller kroniske helsefare inng?r ikke i returordningene for emballasje. Denne typen avfall skal leveres til kommunale mottaksordninger.
? Sjekk merkingen og kast forsvarlig!
? For oss er det viktigste ? sikre forsvarlig h?ndtering av all emballasje som har inneholdt farlige stoffer. Det er utrolig viktig at man ikke heller kjemikalier ut i naturen eller i kloakksystemet og forurenser p? den m?ten, sier Martinsen.
Ogs? Milj?direktoratet understreker at det er viktig ? skille mellom farlig avfall og emballasjen til farlig avfall, foruten ? kontrollere selve merkingen.
? Produkter med slik faremerking er som hovedregel farlig avfall, og skal sorteres ut og leveres som dette. F?r du kaster emballasje i returordningen m? du tenke p? at den skal v?re tom og t?rr og ikke ha produktrester igjen. Mange er flinke til ? sortere ut det farlige avfallet, men analyser tyder p? at en del fortsatt kastes i restavfallet, sier P?l Spillum, seksjonssjef i Milj?direktoratet.
Han forklarer at den nye faremerkingen inneb?rer like regler for klassifisering og merking over hele verden. Dermed er det enkelt ? vite hvilke farlige egenskaper produktene har uansett hvilket land man er i.
? Regelverket kom til Norge allerede i 2010, men begynner f?rst n? ? bli synlig p? produkter. Fram til 1. juni 2015 gjelder to merkesystemer parallelt, forteller Spillum.
Tidligere har fem faresymboler inng?tt i returordningen. N? blir det bare tre symboler ? holde styr p? n?r du kildesorterer. S? lenge emballasje merket etsende, helsefarlig eller milj?farlig og er tom, trenger du alts? ikke gj?re annet enn ? la den g? i kildesorteringsl?sningen hjemme. Dette kan dreie seg om alt fra malingsspann og m?rtel til spylev?skekanner.
Viktig ? legge til rette
I l?pet av fjor?ret ble det samlet inn 29 300 tonn plastemballasje fra norske husholdninger. Dette er over 2000 tonn mer enn ?ret f?r.Den kildesorterte plastemballasjen f?r nytt liv og sparer milj?et for bruk av nye ressurser.
? Dersom forbrukerne ikke vet hvor de skal kaste emballasjen, stopper jo kretsl?pet. Derfor mener vi det er viktig ? legge dette best til rette for forbrukerne. Merking av hvordan emballasje skal sorteres er viktig ? f? med p? pakningen, sier Arve Martinsen.
Av Maren Bleskestad, Pressenytt

Faktabokser:
* I perioden 2010 til 2015 innf?res gradvis nytt regelverk for klassifisering og merking av farlige kjemikalier. F?rst n? begynner de nye symbolene ? dukke opp i butikker.
* Etter nytt regelverk skal faremerkene helsefare, milj?fare og etsende g? i returordningen for emballasje.
* Det er viktig ? p?se at emballasjen merket som helsefarlig, milj?farlig eller etsende er tom og t?rr f?r den kildesorteres.
Hva er farlig avfall:
* Avfall som inneholder farlige stoffer over grenseverdiene for farlig avfall som er gitt i avfallsforskriften. Det kan f.eks. v?re l?semiddelrester, rester av maling, lim og lakk, avfall som inneholder kvikks?lv, som sparep?rer og lysstoffr?r osv.
* For at avfallet skal bli forsvarlig h?ndtert, m? det sorteres ut og leveres til mottak for farlig avfall.
* Farlig avfall fra husholdningene har kommunen ansvar for ? ha et mottakstilbud hvor husholdningene kan levere farlig avfall gratis. De ulike kommunene kan ha ulike mottaksordninger ? noen tilbyr henting hos husholdningene i tillegg til ubetjente og betjente mottaksstasjoner.
* Virksomheter som mottar og behandler farlig avfall skal ha tillatelse til dette.
Kilde: Milj?direktoratet
Eksempel p? emballasje merket etsende, helsefarlig eller milj?farlig, som g?r i returordningen hjemme:
* Malingbokser: Skal v?re tomt og penselt?rt
* M?rtelbokser: (tomme og dryppt?rre)
* Spylerv?skekanner (tomme og dryppt?rre)
* Veskemiddel som Klorin og Salmiakk (tomme og dryppt?rre)

Gr?nt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og b?lgepapp. I tillegg drifter Gr?nt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong p? vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.11800

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy