Energisp?rsm?l

OED stanser innf?ring av ny regionalnettsordning

06-02-2013 17:52 Energi Norge NVE vedtok i fjor ? innf?re en ny ordning for omfordeling av kostnader i regionalnettet ? til sterke protester fra Energi Norge og medlemsbedriftene. I dag kom det melding fra NVE om at de skrinlegger det videre arbeidet med ? innf?re ny regionalnettsordning, etter p?legg fra Olje- og energidepartementet.

NVE vedtok i fjor ? innf?re en ny ordning for omfordeling av kostnader i regionalnettet ? til sterke protester fra Energi Norge og medlemsbedriftene. I dag kom det melding fra NVE om at de skrinlegger det videre arbeidet med ? innf?re ny regionalnettsordning, etter p?legg fra Olje- og energidepartementet (OED).
Kraftn?ringen har dermed f?tt gjennomslag for sitt syn om at ordningen ville bli un?dvendig dyr, svekke nettselskaper som eier regionalnett og stride mot EU-lovgivning.
? Energi Norge har lenge arbeidet for at regionalnettsordningen ikke etableres, og vi er sv?rt tilfreds med at OED har valgt ? ta klagene fra v?re medlemmer til f?lge. Vi deler vurderingen om at det er flere utfordringer knyttet til struktur, tariffer og investeringer i regionalnettet. Vi ?nsker derfor en grundig gjennomgang velkommen, og vil som bransje bidra med konstruktive innspill til myndighetene i det videre arbeidet, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge.
Energi Norge har tidligere advart om mulige negative konsekvenser for nettselskapene av NVEs forslag. Dette gjelder s?rlig nettselskapenes kunderelasjoner, mulige konflikter ved implementering av EUs eldirektiv II og III, samt avklaring om definisjon av ulike nettniv?er. Samtidig mener Energi Norge at det i dag eksisterer betydelige utfordringene knyttet til planlegging, utbygging og drift av de regionale nettene, samt utviklingen av tariffene som f?lge av framtidige nettinvesteringer.
Etter planen skulle en ny ordning for tariffering i regionalnettet innf?res 1. januar 2014. OED skriver n? i et brev til NVE at dagens regionalnett anses ? v?re fragmentert og uoversiktlig, og at departementet derfor ?nsker en gjennomgang av hele nettstrukturen i Norge. Dette arbeidet vil ta noe tid og vil ikke foreligge v?ren 2013.
Om Energi Norge
Energi Norge representerer over 280 bedrifter som produserer, frakter og selger str?m og varme. Medlemsbedriftene st?r for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Fornybarn?ringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og gr?nn vekst.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy