Milj?politikk

Oppnevning av nasjonalparkstyret for verneomr?dene i Dovrefjell ? Sunndalsfjella nasjonalpark

Dette er et ledd i innf?ringen av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?der. Kommuner og fylkeskommuner f?r gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdier.
– Det er sv?rt gledelig at de aktuelle lokale myndigheter vil p?ta seg ansvaret med ivareta de unike naturverdiene i Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernomr?de. Nasjonalparkstyret f?r et stort ansvar p? vegne av hele nasjonen for ? forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdier, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Et biotpverneomr?de betyr at omr?det er vernet etter bestemmelser i viltloven. Finse biotopverneomr?de er opprettet for ? beskytte trekkveier og kalvingsomr?der for villreinen.
Oppnevnelse av nasjonalparkstyret skjer etter at milj?- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneomr?der til ? delta i forvaltningen av verneomr?dene innenfor sine grenser.
Nasjonalparkstyret for Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernomr?de vil best? av; Olav Ellingsen fra Aurland kommune, Erik Kaupang fra Hol kommune, Mona Hellesnes fra Ulvik kommune, Kjell ?lien fra Buskerud fylkeskommune, Mette Holmefjord Olsen fra Hordaland fylkeskommune og Gunnvor A. Sunde fra Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Nasjonalparkstyret skal fatte beslutninger og gjennomf?re tiltak innenfor rammen av verneforskriftene slik at naturverdiene i nasjonalparken og biotopvernvernomr?det sikres for kommende generasjoner.
Innf?ringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneomr?dene skjer p? bakgrunn av regjeringens forslag i Milj?verndepartementets budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)) som Stortinget har sluttet seg til. Tilsvarende styrer for nasjonalparker og andre store verneomr?der ellers i landet, oppnevnes n? fortl?pende.0000

Similar Posts