Natursp?rsm?l

Ormen Lange Landanlegg, Aukra

Kunngjering i Romsdals Budstikke, Tidens Krav og Norsk lysingsblad om at Norske Shell s?kjer om l?yve til oppstart av br?nnar mot Ormen Lange Landanlegg i Aukra kommune i M?re og Romsdal.
Kunngjering
S?knad om l?yve til oppstart av br?nnar mot Ormen Lange Landanlegg i 2011.
A/S Norske Shell har i brev av 14. februar 2011 s?kt Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) om l?yve til oppstart av br?nnar p? Ormen Lange-feltet mot Ormen Lange Landanlegg i 2011. Dette medf?rer ein auke i mengdene bore- og br?nnkjemikal som blir f?rt i land og behandla p? Nyhamna, og eventuell bruk og utslepp av emulsjonsbrytar dersom det blir danna emulsjonar i separasjonsanlegget p? Nyhamna. Metoden Norske Shell s?kjer om ? bruke, blei for fyrste gong teken i bruk i Noreg p? to br?nnar p? Ormen Lange-feltet i 2010. Operasjonen i 2011 omfattar tre br?nnar. Den fyrste br?nnen er planlagd starta opp i starten av mai, den neste i starten av juni og den tredje i m?nadsskiftet juni/juli. I s?knaden legg Norske Shell vekt p? at metoden har klare fordelar for milj?et.
Noverande metode ? oppstart av br?nnar til rigg
Norske Shell har l?yve til bruk og utslepp av kjemikal p? Ormen Lange-feltet i samband med br?nnoppstartsoperasjonar, dvs. oppstart av br?nnar til rigg. Med denne metoden mottek produksjonssystemet p? Nyhamna berre restar av br?nnv?skene fr? br?nnsoppstartsoperasjonane. Noko br?nnv?ske g?r ogs? tapt i formasjonen.
Oms?kt metode ? oppstart av br?nnar til land
Norske Shell ?nskjer ogs? for 2011 ? nytte ein alternativ metode for oppstart av br?nnar p? Ormen Lange-feltet. Metoden blir kalla ?oppstart av br?nnar til land?. Med denne metoden blir br?nnane opna direkte mot land, dvs. at br?nnstraumen (hydrokarbon og br?nnv?ske) blir leidde utanom riggen og via transportr?rleidningen til Ormen Lange Landanlegg. Behandling av br?nnv?ske vil da skje p? Nyhamna. Norske Shell forventar at ca. 490 tonn br?nnkjemikal (dvs. 162 tonn baseolje, 92 tonn frostv?ske (dvs. monoetylenglykol (MEG)) og 236 tonn vatn med salt) vil kome til Ormen Lange Landanlegg i samband med oppstart av dei tre br?nnane i 2011, der baseoljen vil kome i l?pet av 3-4 dagar medan dei andre br?nnkjemikala vil fordele seg med ca. 50 prosent etter tre til fire dagar, og dei resterande i l?pet av dei neste seks m?nadene. Frostv?ska blir gjenvunne, mens baseoljen vil f?lgje kondensatfasen som mellomlagrast p? Nyhamna f?r skiping til raffineri. Br?nnopninga i 2011 omfattar ikkje r?rleidningskjemikal, d? desse blei sende til Nyhamna i samband med br?nnopninga i 2010.
If?lgje Norske Shell viser milj?risikovurderinga for 2010 at det er l?g milj?risiko i samband med oppstart av br?nnar til land. Vidare viser Norske Shell til at resultata fr? ?kotokstesting av avl?psvatnet under oppstart av br?nnar i 2010 viser l?gt innhald av giftige komponentar. Det blei heller ikkje p?vist effektar knytte til bruk av emulsjonsbrytar. Emulsjonsbrytar blei nytta fordi separasjonseffektiviteten av olje (her kondensat) i vatn (OIV) blei p?verka av operasjonen. Under oppstart av br?nnar til land i 2010 blei det ogs? behov for ? auke frekvensen p? filterbyte p? rik-MEG-tankar oppstraums. Dette resulterte i auka generering av farleg avfall og ein 10 prosent auke av MEG-belastninga inn p? vassreinseanlegget i eitt d?gn.
Norske Shell planlegg ? overvake br?nnoppstarten i 2011 gjennom det ordin?re pr?vetakingsprogrammet for Nyhamna. Dette er basert p? erfaringane og resultata fr? det ekstraordin?re pr?vetakingsprogrammet i 2010 ? at det ikkje kan p?visast vesentleg auka belastning p? vassreinseanlegget og heller ikkje negativ innverknad p? drifta av vassreinseanlegget eller kvaliteten til utsleppsvatnet.
Oppmoding om fr?segner
S?knaden fr? A/S Norske Shell er lagd ut til offentleg innsyn i kommunehuset p? Falkhytten i Aukra kommune. Saksdokumenta og skjema for ? gi elektronisk tilbakemelding finn du p? desse sidene (http://www.klif.no/horing2011-94). Det er ogs? mogeleg ? sende inn h?yringskommentarar skriftleg til Klima- og forureiningsdirektoratet, postboks 8100 Dep., 0032 Oslo. Frist for h?yringsfr?segner er 6. april 2011.0000

Similar Posts