Klimasp?rsm?l

Oslo deltar p? klimatoppm?te for ordf?rere i K?benhavn

Den gjennomsnittlige bruken av energi for et utvalg bygninger innenfor statlig forvaltning var p? 268 kWh/m2 i 2008. Det var h?yest energibruk i sykehusbygninger, med 304 kWh/m2, mens rene kontorbygg innenfor statlig forvaltning i gjennomsnitt brukte 207 kWh/m2.
Det er mange relativt store bygninger som er med i denne unders?kelsen av energibruk i statsforvaltningen. Totalt oppvarmet areal i denne bygningsmassen er om lag 4,5 millioner kvadratmeter, fordelt p? blant annet sykehus, universiteter og rene kontorbygninger.
Brukstid viktig for energibruk
Den store energibruken per kvadratmeter i sykehusbygg har blant annet sammenheng med stort innslag av energikrevende apparater samt at bygningene brukes lenger. Mens helsebygninger som sykehus har held?gnsdrift, er gjennomsnittlig brukstid for statlige kontorbygninger dr?yt 9 timer per d?gn.
I tillegg til brukstid og mengden av energikrevende apparater og utstyr p?virker ogs? isolasjon, ventilasjonssystemer, belysning og energioppf?lgingssystemer energibruken i bygningene. Hvor energibevisste de som bruker byggene er, har ogs? betydning. Hvor i landet bygningen ligger, spiller ogs? inn fordi utetemperaturen p?virker behovet for oppvarming.
Universiteter og h?yskoler hadde en gjennomsnittlig spesifikk energibruk p? 241 kWh/m2 oppvarmet areal i 2008, og l? dermed en del lavere enn sykehus. Lavere brukstid er en medvirkende ?rsak til dette. For samferdsels- og kommunikasjonsbygninger, blant annet biltilsynets bygninger, var energibruken 228 kWh/m2 .
Energibruk i kontorbygninger blant de laveste
I kontorbygninger var energibruken i statlig forvaltning 207 kWh/m2 , og de var dermed blant bygningstypene med lavest spesifikk energibruk. Brukstiden p? dr?yt 9 timer per d?gn er lavere enn for en del andre bygningstyper. Gjennomsnittlig brukstid for alle bygningene i denne unders?kelsen var om lag 17 timer per d?gn.
Tallene fra statistikken Energibruk, tjenesteytende n?ringer viser at kontorbygninger i statlig forvaltning hadde lavere energibruk per kvadratmeter oppvarmet areal enn andre kontorlokaler. Mens kontorbygninger i statsforvaltningen brukte 207 kWh/m2 , var energibruken i kontorbygninger i andre virksomheter 249 kWh/m2 . Andre virksomheter er private, kommunale, fylkeskommunale og statlige foretak som ikke er med i StatRes.
Det var ogs? en litt annen fordeling n?r det gjelder bruk av energikilder i statlig forvaltning sammenlignet med andre virksomheter. Elektrisk kraft var den dominerende kilden, men i statsforvaltningen var fjernvarme mer utbredt og forbruk av elektrisk kraft lavere enn i bygninger for privat tjenesteyting med mer.
Elektrisk kraft dominerer
Elektrisk kraft var den dominerende energivaren og sto i denne unders?kelsen for 73 prosent av samlet energibruk innenfor statsforvaltningen. Fjernvarme utgjorde 19 prosent, mens fyringsoljer utgjorde 4 prosent. Fjernvarme er s?rlig utbredt innenfor universiteter og h?yskoler hvor energiformen utgjorde en andel p? 30 prosent, samt i kontorbygninger som har en fjernvarmeandel p? 24 prosent av forbruket. For sykehus var elektrisk kraft mer dominerende enn for andre bygningstyper. Her sto elektrisiteten for 78 prosent av energibruken, mens fjernvarme utgjorde 8 prosent.
De fleste har sentralvarmeanlegg
N?r det gjelder oppvarmingsutstyr, er sentralvarmeanlegg helt dominerende. 94 prosent av byggene hadde dette. Flere energivarer kan brukes i sentralvarmeanleggene, hovedsakelig elektrisk kraft, fyringsoljer og fjernvarme.
Tabeller
Tabell 1 Hovedtall. Energibruk i bygninger i statlig forvaltning. 2008
Tabell 2 Energibruk og brukstid i bygninger i statlig forvaltning. 2008
Tabell 3 Bruk av sentralvarmeanlegg til oppvarming
Tabell 4 Indikatorer for energibruk i kontorbygninger i statlig forvaltning og andre
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Hans Olav Hygen