Natur

Pressemelding – Kvam Kraftverk

Gudbrandsdal Energi har gjennomf?rt en forstudie for ? vurdere muligheten for kraftutbygging i Veikle?a i Kvam. Hensikten med forstudien var ? f? vurdert muligheten for l?nnsom kraftproduksjon kombinert med flomforebygging i vassdraget.
P? grunnlag av konklusjonene i forstudien har selskapet besluttet ? ikke videref?re dette arbeidet.
Det forel? i juli forel?pige beregninger som gav tro p? mulighetene for l?nnsom kraftproduksjon i Veikle?a med tilst?tende nedb?rsfelt.
I det videre arbeidet i forstudien har nye beregninger og grundigere analyse av daminvesteringer vist at mulighetene for slik l?nnsom produksjon ikke er til stede.
Hovedutfordringen er knyttet til at variasjonene i tilsig over ?ret n?dvendiggj?r langt st?rre magasinbehov enn f?rst antatt for en l?nnsom, jevn ?rsbasert produksjon.
Vi har gjennom denne prosessen hatt en sv?rt god og konstruktiv dialog med b?de grunneiere, kommune og NVE.
I vurderingene av mulig flomdempingstiltak har vi f?tt konstruktive og sv?rt viktige bidrag fra NVE, men avgj?rende for v?r vurdering har v?rt at prosjektet m?tte ha sitt eget positive fundament f?r evt. offentlige flomdempingsbidrag ble aktualisert direkte for dette prosjektet.
For evt. ytterligere sp?rsm?l kontakt Bjarne Slapgard p? tlf. 90022315.
Vinstra, 08.11.13
Om Gudbrandsdal Energi
Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverand?r som historisk sett har v?rt blant de aller billigste p? pris. Det skal vi fortsette med. Fra ? v?re en liten str?mleverand?r i det norske str?mmarkedet har selskapet i l?pet av de siste 8 ?r hatt en betydelig ?kning i antall nye kunder. Selskapet er n? blant de 10 st?rste str?mselskapene i Norge med sine ca 85 000 str?mkunder.
2010

Similar Posts