Milj?politikk

Radioaktiv forurensning og avfall en del av forurensningsloven

Regjeringen har som m?l at utslipp av milj?gifter skal stanses innen 2020. Dette er en ambisi?s m?lsetting og milj?- og utviklingsminister Erik Solheim har derfor nedsatt et utvalg som skal foresl? konkrete tiltak som kan bidra til at m?let n?s.
Tirsdag 9. november kl. 09.30 overrekker leder av Milj?giftutvalget professor og forsker Ketil Hylland utredningen. I utredningen legger utvalget frem forslag til konkrete tiltak som skal bidra til at Norge n?r m?let om ? stanse utslippene av milj?gifter innen 2020. Utvalget har v?rt bredt sammensatt og best?tt av representanter fra forskning, n?ringsliv, arbeidstakersiden, forbrukersiden, og milj?vernorganisasjoner. I tillegg har representanter med juridisk og ?konomisk kompetanse deltatt.
Utslipp av milj?gifter utgj?r en alvorlig trussel mot helse og milj?, og er blant de st?rste milj?utfordringene vi st?r ovenfor. I dag er utslippene av milj?gifter fra tradisjonelle kilder som industri redusert, samtidig som utslipp av milj?gifter fra diffuse kilder som produkter har ?kt. I hverdagen omgis vi av mange produkter som inneholder milj?gifter, for eksempel kl?r, byggevarer, elektriske produkter, leket?y m.m. Milj?giftene frigj?res under bruk eller ved avfallsh?ndtering og kan ha negative konsekvenser for mennesker og milj?et rundt oss, blant annet gjennom maten vi spiser. Milj?gifter tilf?res ogs? Norge fra langtransporterte kilder
Pressen er velkommen til ? delta.
Sted: Steen og Str?m Magasin 5 etg, Nedre Slottsgate 8
Tid: Tirsdag 9. november kl. 09.300000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy