milj?

Rapport om Avinors samfunnsansvar 2013 publisert

Konsernstyret i Avinor behandlet denne uken Avinors f?rste rapport om samfunnsansvar. Avinors samfunnsansvarsrapport er utarbeidet i henhold til kravene i Global Report Initiative (GRI/G4) og omfatter b?de milj?, samfunn og sosialt ansvar.
-Denne rapporten vil v?re et viktig verkt?y i arbeidet med ? videreutvikle og synliggj?re v?rt arbeid for en b?rekraftig luftfart. Den skal brukes aktivt i dialogen med v?re viktigste samarbeidspartnere, sier strategidirekt?r Jon Sj?lander.
En redaksjonsgruppe, ledet av direkt?r for samfunnskontakt, har utarbeidet rapporten og arbeidet har v?rt koordinert med konsernets ?vrige rapporteringsarbeid – f?rst og fremst den finansielle ?rsrapporten og § 10-planen. Engelsk utgave av samfunnsansvarsrapporten blir publisert p? GRIs Sustainability Disclosure Database.
Avinors milj?rapport er integrert i samfunnsansvarsrapporten og det blir ikke levert egen milj?rapport fra konsernet heretter. Temaet klima og milj? utgj?r den st?rste og mest sentral delen av rapporten. Det vil komme en ny samfunnsansvarsrapport hvert ?r.
Fire hovedtemaer
Det er fire hovedtemaer som behandles i rapporten: Samfunnsoppdraget: Sikre hele Norge gode luftfartstjenester Avinor skal v?re en drivkraft i arbeidet med luftfartens klima- og milj?utfordringer Avinor skal v?re en profesjonell og god arbeidsgiver Avinor skal sikre ansvarlig forretningsf?rsel
Positiv utvikling
2013-rapporten dokumenterer en positiv utvikling p? en rekke omr?der, blant annet: Alle lufthavner har n? gyldige utslippstillatelser Det dokumenteres ?kende kollektivandel i tilbringertjenesten Det er generelt positiv utvikling i h?ndteringen av flyst?y Biologisk mangfold er godt ivaretatt Det er lavt sykefrav?r og nedgang i brudd p? arbeidstidsbestemmelser Utslipp av klimagasser i egen virksomhet g?r ned Avinor bidrar aktivt til ? realisere norsk produksjon av biodrivstoff til fly
Men ogs? utfordringer
Rapporten peker ogs? p? konkrete omr?der Avinor m? ha fokus p? framover, blant annet: Helikopterst?y (spesielt ved Sola og Flesland) H?ndteringen av milj?giften PFOS, som stammer fra tidligere bruk av dette stoffet i brannskum Rekruttering og mangfold Punktligheten – gikk ned i 2013 Bransjens samlede klimagassutslipp ?ker
Rapporten dokumenterer at det er iverksatt tiltak p? alle disse omr?dene.
Direkte nedlasting:
Avinors samfunnsansvarsrapport
GRI-indeks

Vedlagte filer
20300

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy