Regelverk for k?prising og ny rettleiar om luftkvalitet ? verkt?y for betre byluft

Byane kan snart innf?re k?prising for ? f? ned klimagassutsleppa og betra den lokale luftkvaliteten. Reglane for k?prising blir sett i kraft i oktober.
– K?prising gir mindre biltrafikk og fleire kollektivpassasjerar. I tillegg blir framkoma betre for kollektivtrafikken og dei som m? k?yra. Erfaringane fr? andre land er sv?rt positive, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
K?prising betyr at bilistane m? betala for ? k?yra p? enkelte vegar p? bestemte tidspunkt . P? tider av d?gnet med mykje trafikk , blir prisen h?gare enn p? tider med mindre .
– Eit slikt tiltak kan bety mykje for byane v?re, ikkje berre for ? betra lufta lokalt, men ogs? for ? f? ned utsleppa av klimagassar. Dessutan blir byane betre ? bu i ved at det blir f?rre bilar og mindre k?, seier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Innf?ring av k?prising m? vera forankra i lokalpolitiske vedtak. Gode kollektivl?ysingar i omr?det er ein f?resetnad. Inntektene fr? k?prising skal brukast til transportform?l i omr?det. Tiltak som vil redusera behovet for bilbruk, vil bli prioritert.
– Eg oppmodar norske byar om ? nytta seg av moglegheitene det nye regelverket gir! seier Kleppa.
Rettleiar om tiltak mot luftureining
?Lokal luftkvalitet ? Veiledning til kommuner og anleggseiere om gjennomf?ring av tiltak rettet mot luftforurensning?, er ein rettleiar utarbeidd av Klima- og forureiningsdirektoratet, Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
For statlege styresmakter er det viktig ? s?rgja for at lokale styresmakter har ei god verkt?ykasse som gjer det mogleg ? halda seg under grenseverdiane for lokal luftforureining. Dette er viktig for ? sikra folks helse og eit godt bymilj?. Det er dessutan viktig ? ha verkt?y som kan handtera akuttsituasjonar.
-Kunnskap om kva verkt?y som b?r nyttast n?r og korleis, kva verknad dei har og kven som har ansvaret for ? ta dei i bruk, er viktig. I fjor vinter hadde vi b?de i Oslo og Bergen periodar med veldig d?rleg luftkvalitet. Rettleiaren som no er lagd fram er eit viktig tiltak for ? bidra nettopp til slik kunnskap, seier Erik Solheim.0000

Authors

Related posts

Top