milj?

Resultat f?rste kvartal 2014

Agder Energi hadde i f?rste kvartal 2014 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) p? 279 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 358 millioner kroner.
Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS) i kvartalet p? 2 650 mill. kr (2 725 mill. kr). Konsernets driftsresultat (IFRS) for f?rste kvartal ble 883 mill. kr (678 mill. kr), og resultat f?r skatt ble
919 mill. kr (564 mill. kr). IFRS-resultat etter skatt ble 576 mill. kr (278 mill. kr).*
– Hoved?rsaken til at resultatet er lavere enn i tilsvarende periode i fjor, er at nettselskapet hadde ekstraordin?re inntekter i 2013. Resultatet p?virkes ogs? av lave str?mpriser, men den negative priseffekten oppveies av gode disposisjoner med hensyn til forh?ndssalg. Solide reserver av vann og sn? vil, sammen med innfasing av de nye anleggene ?verst i Otravassdraget, bidra til at konsernet kan opprettholde en h?y kraftproduksjon fremover. P?g?ende og planlagte effektiviseringsaktiviteter vil fortsette ? p?virke resultatet i positiv retning, sier konsernsjef Tom Nysted.
H?y ressursbeholdning Vannkraftproduksjonen i f?rste kvartal var 2,7 TWh (2,7 TWh). Ressurssituasjonen fortsatte ? bedre seg i f?rste kvartal, og ressursbeholdningen (vann og sn?) var ved utgangen av kvartalet betydelig h?yere enn normalt. Terminprisene i kraftmarkedet har hatt en markert nedgang i perioden og indikerer lave priser i ?rene fremover. Med en normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi en h?yere vannkraftproduksjon i 2014 enn i 2013.
Otera Elektro ble solgt til Bravida Norge i april.
Investeringer Totale investeringer var 256 mill. kr (218 mill. kr). Innen vannkraft er det investert 136 mill. kr (110 mill. kr), hvorav 96 mill. kr (77 mill. kr) gjelder nyinvesteringer. ?kningen er knyttet til utbyggingen av Iveland 2 kraftverk. Nettselskapet har investert for 88 mill. kr (75 mill. kr), hvorav 47 mill. kr (28 mill. kr) gjelder nyinvesteringer som blant annet bidrar til ? bedre leveringssikkerheten.
Kontaktperson: Konsernsjef Tom Nysted, mobil. 91 32 11 00
Agder Energi har som visjon ? bli et ledende konsern innen fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi, samt energitilknyttede tjenester. Agder Energi har rundt 1 550 ansatte. Se ogs? www.ae.no.
*Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer p? urealiserte kraft, valuta- og rentekontrakter inng?r i IFRS.
Om Agder Energi
Agder Energi er landets tredje st?rste energiprodusent. Konsernet er eid av kommunene p? Agder (54,5 %) og Statkraft Holding (45,5 %). Selskapet har hovedkontor i Kristiansand.
Konsernets forretningsomr?der er organisert i en rekke datterselskaper, med omfattende virksomhet flere steder p? Agder. I tillegg eier selskapet kraftstasjoner og overf?ringslinjer i Telemark og har medeiendomsrett til produksjonsanlegg i Rogaland.
Vedlagte filer
0000

Similar Posts