V?r

Resultat tredje kvartal 2014

Agder Energi hadde i ?rets tre f?rste kvartaler et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) p? 542 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 647 millioner kroner.
Konsernets driftsresultat (IFRS) pr. tredje kvartal ble 1 035 mill. kr (1 522 mill. kr) og resultat f?r skatt ble 985 mill. kr (1 072 mill. kr). Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter ble konsernets driftsresultat 1 353 mill. kr (1 469 mill. kr) og resultat f?r skatt ble 1 155 mill. kr (1 324 mill. kr). Resultat etter skatt ble 604 mill. kr (620 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer p? urealiserte kraft- valuta- og rentekontrakter inng?r i IFRS.
– ?kt vannkraftproduksjon og gevinster fra kraftprissikring er vesentlige bidrag til resultatet. En forbig?ende lavere inntektsramme i nettselskapet dette ?ret p?virker resultatet negativt sammenlignet med fjor?ret, sier konsernsjef Tom Nysted.
Agder Energi hadde driftsinntekter i ?rets ni f?rste m?neder p? 5 641 mill. kr (6 622 mill. kr). De viktigste ?rsakene til nedgangen i inntektene er lavere priser og lavere volum innen sluttbrukervirksomheten. Volumnedgangen skyldes hovedsakelig h?yere temperaturer. Vannkraftproduksjonen pr. 3. kvartal var p? 6 665 GWh (5 985 GWh).Gjennomsnittlig spotpris (omr?de NO2) pr. 3. kvartal var 22,1 ?re/kWh (29,2 ?re/kWh), en nedgang p? 24 % fra samme periode i fjor. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet en betydelig h?yere ressursbeholdning enn normalt. Med en normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi en h?yere vannkraftproduksjon i 2014 sammenlignet med 2013.
Brokke Nord og S?r, Skarg kraftverk ble offisielt ?pnet i oktober. Utbyggingen har skjedd gjennom Otra Kraft som eies av Agder Energi og Skagerak Energi. Prosjektet medf?rer en produksjons?kning p? 175 GWh, hvorav Agder Energis andel vil v?re om lag 120 GWh. Det ble i oktober gitt konsesjon til Statnett til ? bygge to mellomlandsforbindelser til henholdsvis Tyskland (2018) og Storbritannia (2020). Realiseringen av disse forventes ? gi forretningsmuligheter for Agder Energi i fremtiden.
Kontaktperson:
Konsernsjef Tom Nysted
Mobil: 913 21 100

Om Agder Energi
Agder Energi er landets tredje st?rste energiprodusent. Konsernet er eid av kommunene p? Agder (54,5 %) og Statkraft Holding (45,5 %). Selskapet har hovedkontor i Kristiansand.
Konsernets forretningsomr?der er organisert i en rekke datterselskaper, med omfattende virksomhet flere steder p? Agder. I tillegg eier selskapet kraftstasjoner og overf?ringslinjer i Telemark og har medeiendomsrett til produksjonsanlegg i Rogaland.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy