Milj?politikk

Samfunnsansvar blir et krav for b?rsnoterte selskaper

Den norske damkomiteen (NNCOLD) har opprettet hedersprisen ?Damkrona? for ? fremme gode l?sninger ved anlegg i regulerte vassdrag. Prisen utdeles for f?rste gang under NNCOLDs fagseminar p? Gardermoen torsdag 28. oktober 2010.
Den norske damkomiteen ?nsker med prisen ? stimulere dameiere, landskapsarkitekter, r?dgivere og entrepren?rer til ? bidra til gode tekniske, sikkerhetsmessige, landskapsmessige og milj?messige l?sninger ved utforming og realisering av anlegg i vassdrag.
Prisen best?r av en v?rbestandig plakett som dameier kan sette opp i tilknytning til anlegget og et diplom som ogs? kan tildeles de akt?rer som har deltatt i planlegging og realisering av anlegget.
Juryen best?r av 4 personer oppnevnt av NNCOLD. Disse representerer offentlig forvaltning, entrepren?rer, r?dgivere og dameiere.
Norske dammer har en viktig funksjon i samfunnet ved at de bidrar til ? sikre stabil tilgang p? milj?vennlig og fornybar energi, som drikkevannsforsyning og som grunnlag for rekreasjon av ulike slag. Dammer representerer ogs? inngrep i naturmilj?et, og gjennom lovverket og konsesjonsbetingelser stilles det strenge krav til utforming og tilpasning til landskapet. Det er ogs? strenge lovbestemmelser som skal ivareta dammenes sikkerhet.
N?rmere detaljer om prisen og statuttene er tilgjengelig p? damkomiteens hjemmeside www.nncold.no .
?rets pris tildeles et damprosjekt som nylig er fullf?rt. I begrunnelsen har juryen lagt avgj?rende vekt p? de gode tekniske l?sningene som ivaretar dagens strenge sikkerhetskrav til denne type dammer. Dammen m? v?re planlagt og bygd parallelt med utarbeidelsen av ny damsikkerhetsforskrift, og har p? den m?ten bidratt til utviklingen og fortolkningen av det nye regelverket.
Prisvinneren kunngj?res under NNCOLDs fagseminar p? Gardermoen torsdag 28. oktober 2010 kl 1600 p? Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.
Kontaktpersoner:
Juryformann Thomas Konow, tlf 67 57 16 17 e-post [email protected]
President i NNCOLD Bj?rn Honningsv?g, tlf 51 90 86 12 e-post: [email protected]
Generalsekret?r i NNCOLD Kristoffer Skogseid, tlf 40 86 38 49 e-post [email protected]
Den norske damkomiteen (NNCOLD) er tilknyttet The International Commission On Large Dams (ICOLD). ICOLD arbeider for ? fremme damsikkerhet og gode milj?- og samfunnsmessige prosjekter. Arbeidet gj?res p? frivilling basis gjennom utveksling av erfaringer og kunnskap. NNCOLD er bindeledd mot ICOLD og har som m?l ? v?re en aktiv samfunnsakt?r, bidra til ? styrke den norske damkompetansen, v?re en arena for kunnskapsformidling og p?virke ICOLDs virksomhet og organisasjon.
NNCOLDs sekretariat har siden 1958 v?rt underlagt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Lenker
http://jarle.nve.no/nncold/index.php
0000

Similar Posts