Milj?politikk

Scandic snakker om tilgjengelighet i FN

Regjeringens klimaambisjoner blir ikke reflektert i Statsbudsjettet, mener NHO: – Det er et stort sprik mellom klimaambisjoner og satsing, sier NHOs n?ringspolitiske direkt?r Petter Brubakk.
– Utover CCS-satsingen p? Mongstad mangler det tilstrekkelig konkret og m?lrettet innsats for utvikling og utpr?ving av ny teknologi, b?de for det norske og internasjonale markedet, sier Petter Brubakk.
– Klimaforliket fra 2008 setter ambisi?se m?l for norske klimagassutslipp. Klimakur-rapporten tidligere i ?r bekrefter at det ikke finnes enkle tiltakspakker som raskt og billig bringer oss frem til klimaforlikets m?l. I p?vente av en utsatt klimamelding tar heller ikke statsbudsjettet for 2011 vesentlige skritt som gir realistiske forutsetninger for ? n? disse nasjonale utslippsm?lene.
NHO st?tter opprettelsen av et nytt milj?teknologiprogram som bidrar til utvikling av n?ringsvirksomhet basert p? milj?teknologi i Norge: – Bedriftene har stort behov for b?de et st?rre milj?teknologiprogram til utvikling og utpr?ving av ny teknologi, og for egne ordninger som gj?r det mulig ? gjennomf?re dyre, klimagassreduserende tiltak i Norge. ?kningen p? 167 mill. kr. for kommersialisering av milj?teknologi er en god start. I forhold til de klimapolitiske ambisjoner norske myndigheter har, trengs likevel innsats i en annen st?rrelsesorden.
NHO registrerer at det skal opprettes et programr?d for milj?teknologiprogrammet som skal gi anbefalinger om prioriteringer fra 2012. NHO mener at n?ringslivet m? f? en aktiv rolle i dette r?det, og at de beste prosjektene med st?rst kommersielt potensial identifiseres allerede i 2011.
– I for stor grad har tidligere ordninger v?rt preget av stadig omskiftende prioriteringer eller ?remerkinger som vanskeliggj?r langsiktig utviklingsarbeid for bedriftene. NHO forventer at milj?teknologiprogrammet videref?res ogs? etter 2013, da omleggingen til et mer milj?- og klimavennlig samfunn krever langsiktige rammevilk?r, sier Brubakk.
For ytterligere informasjon:
Informasjonsdirekt?r Rune N?stvik
Telefon: 91670452
E-post: [email protected]

Similar Posts