Milj?teknikk

Skjerpet skatt for vannkraft ? riktig retning for vindkraft

Regjeringens foresl?tte skatteendringer bringer oss litt n?rmere svenske skattevilk?r for investeringer i fornybar kraftproduksjon. Likevel skyver ulike skatteregler fortsatt fornybarinvesteringer for over 20 milliarder kroner til Sverige. For dagens vannkraftverk betyr endringene en skatteskjerpelse, som svekker kraftselskapenes investeringsmuligheter i fornybar energi.
Tiltakspakken for fastlandsindustrien som ble fremlagt av regjeringen i g?r, inneholder blant annet mer gunstige avskrivningsregler for nyinvesteringer. Avskrivningssatsen for maskiner det f?rste ?ret i driftsmidlenes levetid, ?kes fra 20 til 30 prosent. Dette vil bidra til ? utjevne noen av konkurranseulempene norske vindkraftprosjekter har i det norsk-svenske sertifikatmarkedet, som Energi Norge har p?pekt lenge. Beregninger fra Energi Norge viser at de nye forslagene antas ? redusere skatteforskjellene for vindkraft mellom Norge og Sverige fra seks til vel fem ?re per kilowattime.
? Lavere selskapsskatt og h?yere avskrivningssats er skritt i riktig retning. Samtidig er svenske skatteregler fremdeles vesentlig mer gunstige enn norske, som gj?r at vi taper fornybarinvesteringer til Sverige. Bildet i dag viser at de store investeringene skjer p? svensk side, mens norske forbrukere f?r regningen. Derfor b?r det innf?res “gr?nne avskrivninger” for investeringer i elsertifikatmarkedet, slik Energi Norge har tatt opp tidligere, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge.
?kt skatt for vannkraft
N?r det gjelder eksisterende vannkraftverk, vil summen av regjeringens forslag f?re til ?kt skattebelastning. Reduksjon i selskapsskatten fra 28 til 27 prosent, som i seg selv er positivt, spises opp ved at grunnrenteskatten for vannkraft ?kes med ett prosentpoeng. P? toppen av dette kommer forslag om reduserte rentefradrag i konsernforhold som kan ber?re flere energikonsern. If?lge Finansdepartementet skal dette i stor grad v?re med p? ? finansiere tiltakspakken.
? Fornybarn?ringen st?r foran store investeringsplaner i ?rene fremover. Dette er et d?rlig tidspunkt for ? svekke selskapenes investeringsmuligheter gjennom en samlet skatteskjerpelse for vannkraften, sier Ulseth.
Taper investeringer til Sverige
I Sverige ble det i fjor bygget ut fire ganger mer vindkraft enn i Norge. I ?r er misforholdet enda sterkere: Svenskene planlegger utbygging av 800 MW, mens i Norge er det kun ventet en utbygging p? 60 MW som f?lge av elsertifikatordningen. If?lge beregninger fra Thema Consulting kan ulike skattevilk?r f?re til at Norge taper investeringer for 20-25 milliarder kroner til nabolandet.
Regjeringen vil forbedre Skattefunn-ordningen med 100 millioner kroner. M?let er ? utl?se mer innovasjon i n?ringslivet og styrke forskningsmilj?ene. Dette er positivt blant annet for utvikling av ny teknologi innen fornybar kraftproduksjon.
(Foto: Tormod Hanstad/E-CO)
Om Energi Norge
Energi Norge representerer over 280 bedrifter som produserer, frakter og selger str?m og varme. Medlemsbedriftene st?r for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Fornybarn?ringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og gr?nn vekst.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy