Klimasp?rsm?l

Solheim vitjar Nepal

Utslippene av klimagasser fra transport var nesten 2 prosent lavere i 2008 enn ?ret f?r. Det meste av nedgangen skyldtes mindre utslipp fra veitrafikk og innenriks sj?fart. Disse kildene st?r for 26 prosent av de totale utslippene av klimagasser og 90 prosent av transportutslippene.

Det norske utslippsregnskapet er utarbeidet av Statistisk sentralbyr? (SSB) i n?rt samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT).

Siden forrige publisering av forel?pige utslippstall for 2008 er mer data samlet inn og det er foretatt nye beregninger av nasjonale klimagassutslipp. Tallene som publiseres n? er mer n?yaktige og er gitt p? et mer detaljert niv?. De nye beregningene bekrefter at norske
klimagassutslipp gikk ned 2,2 prosent fra 2007 til 2008. Nedgangen skyldtes prim?rt mindre bruk av fossilt brensel, s?rlig innen transport. Investeringer i milj?teknologi ved produksjon av mineralgj?dsel bidro ogs? sterkt til ? redusere utslippene. I 2008 slapp olje- og gassvirksomheten
for f?rste gang ut mer klimagasser enn industrien.

[Tabell: Utslipp av klimagasser, etter kilde 2008*. Mill. tonn CO2]-ekvivalenter. Prosentvis endring 2007-2008* og 1990-2008*

Lavere utslipp fra veitrafikk og sj?fart

Etter mange ?rs vekst gikk klimagassutslippene fra transport ned med nesten 300 000 tonn CO2-ekvivalenter (1,9 prosent) fra 2007 til 2008. Det aller meste av reduksjonen fant sted innenfor veitrafikk og innenriks sj?fart og fiske, som gikk ned med henholdsvis 1,4 og 8,1 prosent. For veitrafikk kan nedgangen i 2008 delvis forklares med lavere aktivitet mot slutten av ?ret som f?lge av uroen i finansmarkedet. Dette gjelder spesielt godstransport og drosjen?ringen. Nedgangen kan ogs? skyldes mer energieffektive kj?ret?y, overgang fra bensin til diesel og innblanding av biodrivstoff. Utslippene fra veitrafikk var likevel 31 prosent h?yere i 2008 enn i 1990.

[Figur: Klimagassutslipp fra transport. 1990-2008*. 1 000 tonn CO2]-ekvivalenter

?kte utslipp fra luftfart

Mens klimagassutslippene fra andre typer transport gikk ned fra 2007 til 2008, steg utslippene fra jernbane og innenriks luftfart i samme periode. Klimagassutslippene fra innenlands flytrafikk ?kte med om lag 14 prosent. Utslippene fra jernbane og flytrafikk utgj?r mindre enn 9 prosent av
utslippene fra transport og under 3 prosent av de samlede norske klimagassutslippene.

Noe h?yere utslipp enn tidligere beregnet

De samlede norske klimagassutslippene var p? 54,0 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2008. Det er noe h?yere (0,2 millioner tonn) enn tidligere beregnet for 2008. ?rsaken er blant annet at regnskapet n? for alle ?r inkluderer utslipp av metan og lystgass fra br?nntesting i olje- og
gassvirksomheten. Inkludering av denne kilden f?rte til at 1990-utslippene n? er beregnet til om lag 50,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter – 0,5 millioner tonn mer enn tidligere. Oppjusteringen av klimagassutslippene for 1990 vil ikke ha noen betydning for Norges tildelte kvotemengde under
Kyotoprotokollen. Denne ble fastsatt i forhold til utslippene slik de ble beregnet vinteren 2005/2006.

Bedre avfallsstatistikk gav lavere beregnede metanutslipp

Mer kunnskap om mengde og type deponert avfall har resultert i lavere metanutslipp fra avfallsdeponier enn tidligere beregnet. For 1990 er endringen ubetydelig, men for 2008 er utslippene redusert med om lag 11 prosent eller 130 000 tonn CO2-ekvivalenter. Metanutslipp fra avfall utgj?r n? under 2 prosent av de samlede norske klimagassutslippene.

Nasjonale m?lsetninger

I henhold til klimaforliket skal Norge innen 2020 bidra til ? redusere de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. M?let er at utslippene i Norge skal reduseres med 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020 i forhold til referansebanen
(framskrivningen) presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, n?r skog er inkludert. Skogtiltakene ansl?s ? gi et nettoopptak av 3 millioner tonn CO2. De innenlandske utslippene skal dermed reduseres med 12-14 millioner tonn CO2-ekvivalenter, slik at de ikke overstiger 45-47 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. I 2008 var utslippet p? dr?yt 54 millioner tonn CO2-ekvivalenter, dvs. 7 til 9 millioner tonn (15-20 prosent) mer enn m?let for de innenlandske utslippene i 2020. I tillegg til nasjonale utslippsreduksjoner m? Norge kj?pe kvoter for ? kunne n? m?let om 30
prosents reduksjon av utslippene i 1990.

Les mer om utslippsregnskapet og om klimagasser og oppvarmingspotensial.

Mer informasjon: [email protected], tlf. 21 09 42 19,
[email protected], tlf. 21 09 49 38, [email protected], tlf. 22 57
34 50

http://www.ssb.no/klimagassn/
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Hele Norges   #Meterkonvensjonen Meterkonvensjonen