Natursp?rsm?l

S?ppel skaper tr?bbel for havet

Det haster med ? f? l?st et ?kende avfallsproblem i havet. En fersk rapport konkluderer med at vi alle har et ansvar.? Det er p?vist store mengder marint s?ppel langs norskekysten og p? Svalbard. I enkelte problemomr?der vil avfallet kunne utgj?re en ekstra belastning og en reell trussel for dyrelivet som lever der, sier seksjonssjef Anne Sundbye i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Lang nedbrytningstid
Store mengder menneskeskapt avfall tilf?res havene hvert ?r, mens sv?rt lite tas ut. Gjenstander av plast, glass, gummi og andre lite nedbrytbare materialer kan bli v?rende i milj?et i hundrevis til tusener av ?r. Et eksempel er engangsbleien som antas ? ha en nedbrytningstid i havet p? 400-500 ?r.

? Selv om vi har begrenset kunnskap om n?yaktig mengde s?ppel som befinner seg i norske havomr?der og n?yaktig hvor mye som blir tilf?rt hvert ?r, hersker det ingen tvil om at marin fors?pling er et omfattende milj?problem ogs? i Norge, sier Sundbye i Klif.

Fugler og dyr lider
Et stort antall dyr d?r hvert ?r som en f?lge av s?ppel.

? Sj?fugl er en spesielt utsatt dyregruppe med hensyn til marin fors?pling, sier seksjonssjef Eva Degré i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Heller ikke p? land slipper dyrene unna. P? Svalbard omkommer reinsdyr etter ? ha tuklet seg inn i rester av n?ter og garn som er skyllet opp p? stranda.

Forslag til handling
I en fersk rapport om marint s?ppel utarbeidet av Klif og DN har man samlet kunnskap om problemet i Norge. Det pekes ogs? p? noen l?sninger for hvordan vi kan f? bukt med problemet (se faktaboks).

? Det er viktig at b?de myndigheter og folk flest ?ker innsatsen mot marint s?ppel, understreker Degré.

Tiltaksforslag
Engasjere kystkommunene. Kommunene kan spille en n?kkelrolle i arbeidet med ? redusere avfall langs kysten, spesielt ved ? legge til rette for en forsvarlig h?ndtering av innsamlet s?ppel. De kan ogs? selv ta initiativ til ryddeaksjoner blant sine innbyggere og for skoleklasser.
Informasjon. Mer informasjon til allmennheten om f?lgene ved ? kaste avfall p? sj?en kan ha en preventiv effekt.
Innsamlingsrutiner. Det b?r legges til rette for avhenting av s?ppel der folk ferdes ? spesielt ved badestrender og andre friluftsomr?der.
Innsamlingsordninger. Alle virksomheter har et ansvar for ? se til at deres avfall tas h?nd om innenfor gjeldende lov- og regelverk.
Internasjonalt samarbeid. Overv?kning av mengden marint s?ppel kan anses som et tiltak. Kunnskap om omfanget av problemet kan ?ke folks bevissthet om utfordringen vi st?r overfor. Dette gjelder b?de i forhold til folk flest og for politikere og ansvarlige myndigheter.
Fishing-for-litter. I flere av OSPARs medlemsland har man iverksatt s?kalte ?fishing for litter?- prosjekter ? en todelt tiln?rming til ? redusere mengden av s?ppel i havet. Fiskeb?tene utstyres med robuste sekker hvor de samler s?ppel som tas opp med tr?len. Sekkene leveres kostnadsfritt n?r de kommer til land.
Redusere mikroplast. Alt plastmateriale som blir v?rende i sj?en vil etter kortere eller lengre tid bli brutt ned til sm? biter og partikler ? alts? mikroplast. Jo mindre enheter gjenstanden er brutt ned til ? jo vanskeligere og mer ressurskrevende er det ? fjerne den. Et viktig tiltak for ? redusere omfanget av mikroplast er derfor ? fjerne plastgjenstander f?r de blir brutt ned til for sm? enheter.
Sp?rsm?l kan rettes til:
Klif: r?dgiver P?l Inge Hals, tilsyn vannseksjonen
telefon 22 57 37 29/970 65 380, e-post: [email protected]
DN: Seksjonssjef Eva Degré, artsforvaltning, marin seksjon
telefon 73 58 07 40, e-post: [email protected]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy