Klimasp?rsm?l

Statoil og Siemens tester ut ny vindturbin teknologi

– Forslaget vil styrkja vedlikehaldet av eit vegdekke som ber preg av ein hard vinter. Vi aukar dessutan l?yvingane til planlegging for ? setja Statens vegvesen betre i stand til ? gjennomf?ra prosjekta i Nasjonal transportplan, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Forslaget om 200 millionar kroner i auka l?yvingar over statsbudsjettet for 2010 er fordelt slik:
70 millionar kroner til vedlikehald av riksvegnettet. Midlane skal nyttast til ? hindra at dei lange kuldeperiodane i vinter f?rer til forverring av tilstanden p? vegane.
50 millionar kroner til planlegging av vegutbygging. Midlane vil setja Statens vegvesen betre i stand til ? gjennomf?ra prosjekta i Nasjonal transportplan 2010-2019.
80 millionar kroner til utbygging av E39 Kvivsvegen i Sogn og Fjordane og M?re og Romsdal.
– Midlane til Kvivsvegen vil sikra god framdrift for prosjektet og opning av vegen i 2012, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. I forslaget om tilleggsl?yving blir det vist til at framdrifta for ein del av anleggsarbeidet har blitt raskare enn rekna med. Dette har f?rt til st?rre utbetalingar i 2010 enn f?resett i tidlegare vedteke budsjett.
For fleire opplysningar: Prop. 125 S (2009-2010) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 20100000

Similar Posts