Klimasp?rsm?l

Strengere kontroll av farlig avfall med skip

?kningen i energiforbruket har v?rt beskjeden i siste ti?rsperiode, med en oppgang p? bare 3 prosent fra 1998. Fra 2007 til 2008 ?kte forbruket med knapt 1 prosent. St?rre ?kning i oljeprisen enn i str?mprisen bidro til at str?mforbruket steg i 2008, mens forbruk av oljeprodukter gikk noe ned.
?kningen i energibruken i 2008 har sammenheng med at mer energi ble brukt til r?stofform?l, blant annet som f?lge av oppstart av en stor anodefabrikk. Energibruk utenom r?stoff steg kun med 0,1 prosent fra ?ret f?r. Med r?stoff menes energib?rere som ikke brukes til energiform?l. Dette kan v?re for eksempel LPG (flytende petroleumsgasser) brukt som vareinnsats i fremstilling av kjemiske r?varer, eller kull og koks brukt som vareinnsats (ikke brensel) i fremstilling av mineralprodukter eller jern og st?l.
Moderat vekst over tid
Sett over en lengre periode har veksten i energibruken v?rt relativt beskjeden, til tross for at vekst i ?konomien og befolkningen kunne tilsi ?kt energibehov. Siden 1998 har energibruken steget med 3 prosent. Forbruket til transportform?l har steget mest i perioden 1998-2008, med 16 prosent ?kning, mens forbruk til industri og andre sektorer samlet sett har g?tt noe ned. Nedgangen i andre sektorer enn transport kan ha sammenheng med mildere klima, ?kende energipriser og at vi bruker energien mer effektivt enn tidligere.
Siden 1990 er det kun i 1996 at gjennomsnittlig ?rstemperatur har v?rt lavere enn normalt. For ?vrige ?r har det v?rt litt varmere enn normalt sett i forhold til normaltemperaturen for perioden 1961-1990. I 2008 var temperaturen 1,4 grader over normalen, mens det ?ret f?r var 1,3 grader varmere enn normalt. Bedre isolerte bygninger, mer energieffektive hvitevarer, maskiner og utstyr, flere varmepumper og at nye biler generelt sett har lavere drivstoff forbruk enn eldre biler, bidrar ogs? til ? begrense veksten i energibruken. Husholdningenes samlede energibruk har g?tt ned med om lag 3 prosent fra 1998 til 2008, mens energibruken per husholdning har g?tt ned med knapt 14 prosent i samme periode. Det sistnevnte kan ogs? ha sammenheng med mer strukturelle endringer, som at stadig flere bor alene slik at gjennomsnittlig husholdningsst?rrelse g?r ned. Fra 2007 til 2008 gikk husholdningenes forbruk ned med rundt 1 prosent.
?kte energipriser
Prisen p? fyringsolje steg kraftig i 2008. M?lt i faste 1998-priser er den fordoblet fra 1998 til 2008. Str?mprisen steg ogs? i 2008 og kom opp i 89 ?re/kWh for husholdninger m?lt i l?pende priser, men det var likevel klart rimeligere ? bruke str?m enn fyringsolje. Husholdningene reduserte sitt forbruk b?de av olje og str?m i 2008 sammenlignet med ?ret f?r, men bruken av oljeprodukter ble redusert prosentvis mest. Forbruket av fjernvarme steg, men dette utgjorde likevel ikke mer enn 1,6 prosent av husholdningenes forbruk i 2008. P? landsbasis utgj?r fjernvarme vel 1 prosent av det totale energiforbruket.
Str?m utgj?r rundt halvparten av v?rt totale energiforbruk, og dette steg med vel 1 prosent fra ?ret f?r. Forbruk av oljeprodukter (bensin, parafin, mellomdestillater, tungolje og LPG) gikk totalt sett ned med om lag 4 prosent fra ?ret f?r, hvis man ogs? regner med det som g?r til r?stoff. Hvis man ekskluderer olje brukt til r?stoff, var nedgangen rundt 2 prosent.
Nedgang i raffinerier
Industriens energibruk, utenom energiproduserende n?ringer, steg med omtrent 1 prosent fra 2007 til 2008. I raffinerier, som inng?r som en del av energisektoren i energibalansen, hadde man derimot en kraftig nedgang p? 12 prosent fra ?ret f?r. Energi brukt til transportform?l var totalt sett omtrent uendret fra ?ret f?r, men det var forskjellig utvikling for ulike typer transport. En viss nedgang i energibruk til veitransport og kysttransport ble oppveid av ?kt forbruk til bane- og lufttransport. Energibruk til fiske og landbruk gikk noe ned i 2008 fra ?ret f?r, mens forbruk til andre forbrukere (privat og offentlig tjenesteyting, forsvar, bygg og anlegg) steg svakt med 0,2 prosent. Man kan anta at n?ringslivets energibruk i 2008 ble p?virket av produksjonsutviklingen knyttet til finanskrisen, og at det steg mindre enn det ellers ville ha gjort.
H?yt energibruk i energiproduserende n?ringer og utenriks transport
P? grunn av utstrakt energiproduksjon i Norge skjer en stor del av energiforbruket utenom det som regnes som sluttforbruk av energi. Innenfor olje- og gassutvinning ble det brukt 521 TWh energi (hovedsakelig naturgass og str?m), mens 9 TWh naturgass ble faklet. Til sammen utgj?r dette 61 TWh, som er noe mer enn det som brukes til transportform?l innenlands. Videre ble det brukt 11 TWh energi til utenriks luftfart og sj?fart, men dette er energi som leveres fra norske havner eller flyplasser og brukes i transport til utlandet.
Flere elbiler
Det har v?rt en viss ?kning i antall elbiler de siste ?rene, og antallet var oppe i om lag 1 750 i 2008. Disse kj?rte i gjennomsnitt 6 600 km per ?r if?lge kj?ret?yregisteret. Beregnet str?mforbruk, basert p? antatt forbruk/km p? om lag 0,18 kWh, er om lag 2 GWh. Bilene kan lades hjemme, ved offentlige ladestasjoner eller i bedrifter. Rundt 80 prosent av bilene er privateide. Det er vanskelig ? skille ut forbruk i elbiler fra annet str?mforbruk, men man kan anta at en del av dette inng?r i husholdningenes str?mforbruk.
1 Rettet 1. desember 2009 kl. 1545.
Viktig melding
?rlige statistikker for 2008 vil bli publisert etter ny Standard for n?ringsgruppering (SN2007) (f?lgende lenke: http://www.ssb.no/vis/omssb/1gangspubl/art-2009-02-27-01.html) ? en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike n?ringer. Ny n?ringsstandard er innf?rt i energibalansen og energiregnskapet fra og med 2007, men forel?pig ikke for tidligere ?rganger.
Videre er det foretatt en del korreksjoner og forbedringer p? selve oppsettet og metodologien i energibalansen, som ogs? gj?r at den blir mer sammenlignbar med internasjonal statistikk p? omr?det. Dette inneb?rer at tallene som presenteres i energibalansen, blir litt annerledes enn tidligere, selv om det ikke er foretatt noen endringer i selve datakildene eller tallgrunnlaget som er brukt. Det er ogs? foretatt noen mindre endringer i energiregnskapstabellene.
Les mer om dette her.
Tabeller
Tabell 1 Energivarebalanse for Norge. 2008. Forel?pige tall
Tabell 2 Energibalanse for Norge. 2008. Petajoule. Forel?pige tall
Tabell 3 Energibalanse for Norge. 2008. GWh. Forel?pige tall
Tabell 4 Energiregnskap. Utvinning, omforming og bruk av energivarer. 2008. Forel?pige tall
Tabell 5 Energiregnskap. Bruk av energivarer utenom energisektorene, etter n?ring. 2008. Forel?pige tall
Tabell 6 Energiregnskap. Utvinning, omforming og bruk av energivarer. 2008. Forel?pige tall. PJ
Tabell 7 Energiregnskap. Utvinning, omforming og bruk av energivarer. 2008. Forel?pige tall. GWh
Tabell 8 Energivarebalanse for Norge. 2007.
Tabell 9 Energibalanse for Norge. 2007. Petajoule.
Tabell 10 Energibalanse for Norge. 2007. GWh
Tabell 11 Energiregnskap. Utvinning, omforming og bruk av energivarer. 2007
Tabell 12 Energiregnskap. Bruk av energivarer utenom energisektorene, etter n?ring. 2007
Tabell 13 Energiregnskap. Utvinning, omforming og bruk av energivarer. 2007. PJ
Tabell 14 Energiregnskap. Utvinning, omforming og bruk av energivarer. 2007. GWh
Tabell 15 Energibruk i Norge 1998-2008 utenom r?stoffbruk og utenriks sj?fart, fordelt p? fornybar og ikke-fornybar energi. TWh og prosent.
Tabell 16 Netto sluttforbruk av energib?rere. 1976-2007. R?de tall rettet 22. desember 2008.
Tabell 17 Energibalanse 1998-2008*. Petajoule
Tabell 18 Prosentvis fordeling av energiforbruket, etter hovedgrupper av energib?rere. 1998-2008*
Tabell 19 Energiforbruk i husholdninger. 1990-2008*
Tabell 20 Energiforbruk i husholdninger. 1990-2008*. GWh
Tabell 21 Gjennomsnittlige priser p? elektrisitet og listepriser p? utvalgte petroleumsprodukter. Med og uten avgifter. 1993-2008
Tabell 22 Beregnede priser for nyttiggjort energi. 1978-2008. Faste 1998-prisar. ?re/kWh. Alle avgifter inkludert
Tabell 23 Energibalansen, energi i alt 1998-2008. GWh
Tabell 24 Tilgang og forbruk av elektrisitet 1998-2008. GWh
0000

Similar Posts