Klimasp?rsm?l

Str?mkrisen i Midt-Norge kan avlyses!

Lavere str?mforbruk
Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning var 7 858 GWh i november i fjor, en nedgang p? 2,4 prosent sammenlignet med samme m?ned ?ret f?r. Forbruket i kraftintensiv industri er fortsatt lavt.
Nedgangen i elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning har sammenheng med h?yere temperaturer i november enn normalt. For Norge som helhet l? m?nedstemperaturen 3,0 grader over normalen, og 2,1 grader h?yere enn i november 2008. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive st?r for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning.
Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri var 2 253 GWh i november, en nedgang p? 19,4 prosent i forhold til samme m?ned i fjor. Det lave forbruket i kraftintensiv industri har sammenheng med redusert produksjon som f?lge av lavere ettersp?rsel fra utlandet. Sammenlignet med forrige m?ned var det en nedgang i elektrisitetsforbruket til kraftintensiv industri p? 1,4 prosent. Denne nedgangen kan ha sammenheng med at november har én dag mindre enn oktober.
Lavere elektrisitetsproduksjon
Produksjonen av elektrisitet var 12 291 GWh i november, et fall p? 4,4 prosent i forhold til samme m?ned i fjor.
Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av m?neden 82,6 prosent. Gjennom november sank fyllingsgraden med 3,6 prosentpoeng, til 79,0 prosent ved utgangen av uke 47. Normal fylling for samme tidspunkt for de siste femten ?rene er 82,8 prosent.
Nettoeksport av str?m i november
Norge importerte i november 454 GWh, mens det ble eksportert 1 573 GWh. Dette ga en nettoeksport p? 1 119 GWh. Hittil i ?r er det eksportert netto 8 348 GWh, en nedgang p? 34 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
Tabeller
Tabell 1 Elektrisitetsbalanse. M?nedlig. GWh
Tabell 2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
Tabell 3 Forbruk i alminnelig forsyning, sesongjustert og ujustert vekst fra foreg?ende m?ned. Prosent
0000

Similar Posts