Klimasp?rsm?l

Syklet for fremtidens flaske – 27 mil med 1 000 flasker p? ryggen

Statens landbruksforvaltning (SLF) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har nylig sluttf?rt en rapport, der oppdraget har v?rt ? balansere hensynene til skogsveibygging og inngrepsfrie naturomr?der (INON). Rapporten er skrevet p? oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Milj?verndepartementet.

Nye skogsveier er enkelte steder n?dvendige for ? utnytte skogressursene. Men konsekvensene for milj?et m? vurderes ekstra n?ye hvis planlagte veier g?r p? bekostning av inngrepsfri natur.
Balansere milj? og skogbruk
Rapporten inneholder vurderinger og konkrete forslag om hvordan skogbrukets behov for veibygging kan balanseres med behovet for ivaretakelse av inngrepsfri natur. Milj?- og n?ringsorganisasjonene har gitt innspill til rapporten. I tillegg til at INON b?r fungere som en indikator er SLF og DN blitt enige om ? foresl? f?lgende tiltak
Videreutvikle hovedplaner for skogsveger til ? bli et verkt?y som avklarer og prioriterer veier i forhold til INON. Det skal skje i en ?pen prosess med medvirkning fra milj?forvaltningen
Gjennomg? og revidere landbruksvegforskriften som er det juridiske grunnlaget for godkjenning av skogsveger
Vurdere ulike virkemidler for ? stimulere til bevaring av viktige verdier i inngrepsfri natur s? som frivillig vern, tilskudd til alternative driftsformer og lignende
Under gitte premisser kan det ?pnes for ? myke opp dagens regler for tilskudd til veier som ber?rer villmarkspregede omr?der
Det utarbeides en veileder som beskriver prinsipper og retningslinjer for kommunenes saksbehandling av skogsveier som ber?rer INON
Ny database for traktorveier
Traktorveier er definert som et tyngre teknisk inngrep, men ikke alle slike veier er blitt registrert i databasen for INON. Dette kan f?re til at INON-kartene noen steder blir ufullstendige. Rapporten p?peker at datagrunnlaget blir bedre n?r Statens kartverk n? oppretter en felles nasjonal database for traktorveier, og samtidig f?r p? plass en felles definisjon av traktorveier.

Utfordringer i kystfylkene
Skogbruksn?ringen vurderer utfordringene til ? v?re st?rst i kystfylkene fra Rogaland til Troms, inklusive Tr?ndelag. I deler av kystregionen er skogsveinettet lite utbygd, samtidig som en stor andel av den hogstmodne skogen befinner seg i inngrepsfrie omr?der eller i buffersonen rundt. Det gjelder ogs? en del plantet skog.
Det er ogs? i kystfylkene at potensialet for ?kt hogst er st?rst. Samtidig gj?r driftsforholdene i disse omr?dene det vanskeligere ? utl?se potensialet uten en del veibygging.
Likevel er det slik at deler av den produktive skogen som ligger i inngrepsn?re omr?der, det vil si i buffersonen til INON, kan drives uten ytterligere veibygging. Og innenfor INON vil det v?re en god del skogarealer som betyr s? lite ?konomisk at de ikke vil bli drevet.
Les hele rapporten her
Kontakt for mer informasjon:
Per Guldbrand Solli, Seksjonssjef i SLF, telefon 24131232 mobil 90912713
Kirsten Thyrum, Seksjonssjef i DN, telefon 73580803 mobil 90592486
0000

Similar Posts