Tag Archives: PCB

Mindre milj?gifter i Mj?sa

Mindre milj?gifter i Mj?sa

29.03.11 De fleste milj?giftsniv?ene i fisk fra Mj?sa viser nedgang fra 2009 til 2010. Bromerte flammehemmere er sterkt redusert fra toppniv?et i 2000. Kvikks?lv g?r derimot ikke ned. Den systematiske overv?kingen av milj?gifter i fisk og dyreplankton i Mj?sa startet i 2003 etter funn av bromerte flammehemmere i ?rret.…

Forurensende stoffer ? organiske milj?gifter ? E?S

Mattilsynet f?lger arbeidsgruppen i EU som omhandler persistente organiske milj?gifter (pops) i mat. EUs regelverk p? dette fagomr?det er etablert i forordning (EF) nr. 1881/2006, og tatt inn i norsk rett gjennom forskrift om visse forurensende stoffer i n?ringsmidler. Grenseverdiene angitt i forordning (EF) nr.…

Mot l?sning i EE-avfallssaken

Kvikks?lvniv?er fem ganger h?yere enn EUs grenseverdi for sj?mat, er m?lt i brosme fra S?rfjorden i Hardanger. Klif f?lger opp funnene. S?rfjorden: P? oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) viser kartleggingen fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), lokale myndigheter og industrien i Odda at det er h?ye…
Top