milj?

Tapt vannkraft kan gi nye milj?inngrep

Gjennomf?ring av EUs vanndirektiv i Norge kan medf?re betydelige samfunnskostnader og nye milj?inngrep for ? erstatte tapt vannkraft. Det fremg?r av en ny rapport fra Vista Analyse.

I tr?d med EUs vanndirektiv er Norge p?lagt ? utarbeide regionale forvaltningsplaner for ? sikre b?rekraftig bruk av vannressursene. Milj?direktoratet og NVE har analysert 187 vassdrag og prioritert 50 som de mener b?r f? ?kt vannf?ring av hensyn til blant annet fiskebestand. Det betyr mindre vann til kraftproduksjon. For enkelte vassdrag er krafttapet ansl?tt til hele 5-10 prosent. Myndighetene har estimert det nasjonale produksjonstapet til 1,1-1,7 TWh. Det tilsvarer forbruket til samtlige husholdninger i Bergen kommune.

? Kraftn?ringen st?tter naturligvis en god milj?forvaltning i vassdragene. Samtidig m? man v?re klar over at den regulerte vannkraften er selve ryggraden i kraftsystemet v?rt, og en viktig forutsetning for mer klimavennlig energibruk. Hensynet til lokalt milj?, nasjonale klimam?l og forsyningssikkerhet m? veies mot hverandre, sier Sigrid Hj?rneg?rd, direkt?r for fornybar energi, milj? og klima i Energi Norge.

If?lge rapporten fra Vista Analyse vil bortfall av 1-2 TWh vannkraft koste samfunnet 8-16 milliarder kroner. Tallet inkluderer ?konomisk tap for produsentene, ?kte kostnader og milj?kostnader for ? n? klimam?lene i 2050 med alternativ kraft, kostnader for ? erstatte regulerbarheten i kraftsystemet og reduserte skatteinntekter til storsamfunnet.

? Dersom krafttapet skal erstattes, m? det bygges 100-200 nye vind- eller sm?kraftverk, eller gasskraftverk med karbonfangst og -lagring, i tillegg til den fornybarutbyggingen som allerede er n?dvendig for ? n? klimam?lene. Dette har b?de ?konomiske og milj?messige konsekvenser som myndighetene og andre akt?rer m? v?re seg bevisst, sier Hj?rneg?rd.

Fylkeskommunene (fordelt p? 11 vannregioner) er i ferd med ? utarbeide regionale forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer som skal sendes p? h?ring 1. juli. F?rst h?sten 2015 vil planene bli vedtatt av regjeringen.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy