Klimasp?rsm?l

Til Kina med milj?kompetanse

Fylkesmannen og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kontrollerer n? en rekke forhandlere av elektriske og elektroniske produkter i 11 fylker. Vi sjekker at forhandlerne har et godt mottakssystem, at EE-avfallet oppbevares forsvarlig og er sikret mot tyveri og at forhandlerne informerer om at de tar imot elektronikk.

EE-avfall: Utlekking av milj?gifter fra kasserte elektroniske og elektriske produkter kan skade milj?et dersom avfallet ikke h?ndteres riktig. Foto: Klima- og forurensningsdirektoratet.
? Nordmenn er generelt flinke til ? levere inn EE-avfall slik at det f?r en god milj?messig behandling, men vi er for d?rlige til ? levere inn sm?elektronikk. Derfor er det viktig at butikkene f?lger plikten de har til ? informere om at kundene kan levere utg?tte elektroniske og elektriske duppeditter gratis, sier avdelingsdirekt?r Marit Kjeldby i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT).
M? informere kundene
EE-produkter og -avfall
Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) trenger str?m eller batteri for ? virke. De kan inneholde milj?gifter, derfor m? de samles inn slik at de h?ndteres forsvarlig og gjenvinnes.
Forhandlerne plikter ? gi informasjon om at sm?elektronikk ikke skal kastes sammen med annet avfall, og at butikkene tar imot slikt avfall gratis. Informasjon m? gis i butikkene, p? bedriftens nettsider og i forhandlerens salgs- og informasjonsmateriell.
Forhandlerne skal s?rge for sortering, oppbevaring og videresending av EE-avfall. Avfall skal holdes atskilt fra annet avfall og oppbevares p? et sikkert sted hvor det ikke kan f?re til forurensning eller skade p? mennesker eller dyr.
Forhandlere har plikt til ? oppbevare avfallet slik at det ikke er lett tilgjengelig for tyveri.
?rets kontroller er en videref?ring av forurensningsmyndighetenes aksjoner i fjor og ?ret f?r. 71 prosent av forhandlerne som vi kontrollerte i 2008, informerte da ikke om at kundene kan levere EE-avfall gratis.
I 2009 var resultatene noe bedre, men fortsatt var det 39 prosent av forhandlerne som ikke fulgte opp informasjonsplikten.
? Det er altfor mange forhandlere som ikke f?lger pliktene de har etter regelverket. Vi forventer at de har skjerpet seg. Etter ?rets kontroller vil vi informere om hvilke kjeder som f?lger regelverket og hvem som fortsatt bryter det, sier avdelingsdirekt?r Marit Kjeldby.
M? oppbevare EE-avfall forsvarlig
Forurensningsmyndighetene er opptatt av at innsamlet EE-avfall ikke stjeles fra forhandlerne. Det har v?rt tilfeller av ulovlig eksport av slikt avfall ut av landet.
? EE-avfallet m? oppbevares slik at ikke er fare for forurensning eller skade p? mennesker eller dyr. Samtidig skal muligheten for ombruk, gjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet ikke reduseres. Forhandlerne m? derfor passe p? at uvedkommende ikke f?r tilgang til det, sier Marit Kjeldby.
Kjedene og bransjeforeningene m? f?lge opp
Forurensningsmyndighetene forventer at bransjeforeningene f?lger opp at deres medlemmer etterlever regelverket. Kjedene m? ha systemer slik at alle deres forhandlere overholder regelverket.
? Dersom vi n? oppdager brudd p? regelverket, vil forhandlerne f? en kort frist til ? rette opp regelbruddet. Det p?l?per en tvangsmulkt dersom ikke forholdet blir rettet innen fristen, sier avdelingsdirekt?r Marit Kjeldby.
Sp?rsm?l kan rettes til:
Om kontrollene: aksjonsleder Einar Knutsen, seksjon for industri- og offshorekontroll
telefon: 22 57 35 39, e-post: [email protected]
Om EE-avfall: Heidis Holstad Frantzen, seksjon for avfallsgjenvinning og farlig avfall
telefon: 22 57 37 08, e-post: [email protected]
0000

Similar Posts