Klimasp?rsm?l

Utslipp av klimagasser. 1990-2008* Mindre utslipp av klimagasser fra transport

Reduserte NOX-utslipp fra sj?fart

Utslippene av nitrogenoksider (NOX) fra innenriks sj?fart og fiske var 11 prosent lavere i 2008 enn i 2007. De samlede NOX-utslippene er redusert med 14 prosent fra 1990, men m? reduseres ytterligere for ? n? m?let i G?teborg-protokollen. For NMVOC, NH3 og SO2 vil forpliktelsene trolig
innfris.

Det norske utslippsregnskapet er utarbeidet av Statistisk sentralbyr? (SSB) i n?rt samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT).

Det foreligger n? nye detaljerte kilde- og n?ringsfordelte tall over utslipp av nitrogenoksider, NMVOC, svoveldioksid og ammoniakk i 2008. Kvaliteten p? blant annet energidata og data for rapporterte utslipp fra industrien er forbedret siden forrige publisering. I tillegg er det
gjennomf?rt metodeforbedringer i utslippsberegningene for kysttrafikk og fiske.

[Figur: Utslipp av nitrogenoksider (NOX]), svoveldioksid (SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC. 1990-2008*. M?l i G?teborgprotokollen i 2010. Indeks 1990=100

[Tabell: Utslippstak i 2010 if?lge internasjonale forpliktelser og status 1990 og 2008. Tonn (prosent)]

Nedgang i NOX-utslipp fra innenriks sj?fart og fiske
I 2008 l? NOX-utslippene fra innenriks sj?fart (kysttrafikk og flyttbare installasjoner) og fiske p? 61 400 tonn. Dette er omtrent p? samme niv? som i 1990, etter en topp i utslippene p? 82 000 tonn i 1999.

Utslippene fra kysttrafikken ble redusert med 6 700 tonn eller 14 prosent fra 2007 til 2008, og utgjorde 62 prosent av samlet reduksjon i NOX-utslippene. Nedgangen i utslippene skyldes reduksjon i drivstofforbruk, blant annet som f?lge av reduksjonstiltak finansiert av N?ringslivets
NOX-fond, og en gradvis utfasing av eldre motorer med h?ye utslipp. Det er imidlertid en viss usikkerhet knyttet til forbrukstallene for innenriks sj?fart grunnet usikre salgstall for petroleumsprodukter.

Siden forrige publisering er utslippsfaktorene for NOX fra innenriks sj?fart og fiske blitt revidert, og dette har f?rt til en reduksjon av utslippene for hele tidsserien 1990-2008.

[Figur: Utslipp av NOX] etter kilde. 1990-2008*. 1 000 tonn

Nye NOX-faktorer for innenriks sj?fart

Det er gjennomf?rt et m?leprogram for NOx-utslipp fra skip i regi av N?ringslivets NOx-fond. M?leresultatene er bearbeidet videre av Marintek p? oppdrag av Klima- og forurensningsdirektoratet. Nye basisfaktorer fra Marintek gir utslipp av NOX for forskjellige motortyper bygget f?r og etter at utslippskrav ble innf?rt i ?r 2000. Basisfaktorene vektes etter
fordeling p? motortyper innenfor ulike skipskategorier. Etterp? vektes de etter forbruk for skipskategoriene. Denne beregningen er gjort for basis?r med gode forbruksdata (1993, 1998, 2004 og 2007). Gjennomsnittsfaktorer er beregnet for de forskjellige n?ringene i den nasjonale utslippsmodellen, og er deretter interpolert over tidsserien og brukt i de ?rlige
utslippsberegningene.

Et stykke igjen til utslippsm?let for NOX
De totale utslippene av NOX for 2008 var 175 900 tonn, som er en reduksjon p? 6 prosent siden 2007 og 14 prosent fra 1990. Utslippene m? reduseres med ytterligere 11 prosent for ? n? m?let for 2010 p? 156 000 tonn. Beregningene for utslipp fra veitrafikk skal oppdateres i 2010, og dette vil p?virke de beregnede utslippene.

De viktigste kildene til utslipp av NOX er innenriks sj?fart og fiske (35 prosent), stasjon?r forbrenning innenfor olje- og gassvirksomhet (24 prosent, av dette 79 prosent fra naturgass), og fra veitrafikk (17 prosent, av dette 70 prosent fra dieselkj?ret?yer).

St?rst endring siden 1990 har skjedd i utslippene av NOX fra bensindrevne personbiler. I 1990 stod de for 24 prosent av Norges totale NOX-utslipp, og i 2008 for bare 5 prosent av de totale utslippene. Andelen av de totale NOX-utslippene som kommer fra stasjon?r forbrenning innenfor olje- og gassvirksomhet har derimot ?kt fra 11 prosent til 24 prosent siden 1990.
Hoved?rsaken er ?kt forbrenning av naturgass i turbiner som lager elektrisitet til olje- og gassvirksomheten p? kontinentalsokkelen.

[Figur: Utslipp av NMVOC, etter kilde. 1990-2008*. 1 000 tonn]

[Figur: Utslipp av svoveldioksid (SO2]) etter kilde. 1990-2008*. 1 000 tonn

Virksomme tiltak for NMVOC

Utslippene av NMVOC (flyktige organiske forbindelser unntatt metan) var i 2008 169 700 tonn. Dette er godt under forpliktelsen p? 195 000 tonn som Norge har for 2010 i G?teborg-protokollen.

De to viktigste kildene til NMVOC-utslipp er utslipp fra olje- og gassutvinning (31 prosent), s?rlig fra lasting og lagring av r?olje, og utslipp fra l?semidler (29 prosent). Utslippet fra l?semiddelbruk har v?rt relativt konstant siden 1990. Endringer i utslippene fra olje- og gassutvinning har v?rt avgj?rende for den store nedgangen siden topp?ret 2001. P?legg fra Klima- og forurensningsdirektoratet er viktigste ?rsak til den store reduksjonen av utslipp ved lasting og lagring av r?olje p? sokkelen.

Svoveldioksid og ammoniakk under utslippsforpliktelsen

Utslippene av svoveldioksid (SO2) l? i 2008 p? 20 300 tonn, en ?kning p? 1 prosent siden 2007. Fra 1990 er disse utslippene redusert med 61 prosent, og har fra 2006 ligget under forpliktelsen i G?teborg-protokollen p? 22 000 tonn i 2010.

Utslippet av ammoniakk (NH3) var i 2008 p? 22 800 tonn, like under grensen i utslippsforpliktelsen i 2010 p? 23 000 tonn. Utslippene har ligget p? et stabilt niv? i flere ?r. 89 prosent av utslippene stammer fra jordbruket, og derav hele 91 prosent fra lagring og bruk av husdyrgj?dsel.

[Figur: Utslipp av ammoniakk (NH3]) etter kilde. 1990-2008*. 1 000 tonn

Nedgang i samlet utslipp av forsurende stoffer

De samlede utslippene av forsurende stoffer, regnet i syreekvivalenter, var 5 799 tonn i 2008. NOX utgj?r 66 prosent av dette og NH3 og SO2 henholdsvis 23 og 11 prosent. Nedgangen i utslippene av forsurende stoffer siden 1990 var p? 20 prosent.

Om utslippsregnskapet

Les mer om dokumentasjon av utslippsregnskapene,

Les mer om syreekvivalenter og internasjonale forpliktelser.

Se ogs? utslippstall for klimagasser og milj?gifter.

Mer informasjon: [email protected], tlf. 21 09 47 55,
[email protected], tlf. 21 09 49 38 eller [email protected], tlf.
22 57 34 50

http://www.ssb.no/agassn/0000

Similar Posts