Klimasp?rsm?l

Uvanlig polart lavtrykk

Den gjennomsnittlige str?mprisen for husholdningene var i midten av 4. kvartal 32,1 ?re/KWh, eksklusive avgifter og nettleie. Det er 36 prosent lavere enn i samme kvartal i 2008. Forel?pige tall for hele 2009 viser at gjennomsnittsprisen har sunket med 10 prosent sammenlignet med 2008.
Lavere str?mpriser i 2009 kan ses i sammenheng med synkende priser p? fossile brensler og redusert ettersp?rsel etter elektrisk kraft. If?lge m?nedlig elektrisitetsstatistikk var nettoforbruket av elektrisk kraft i Norge i perioden januar-oktober i 2009 6,6 prosent lavere enn i samme periode i 2008. Nettoforbruket er lavere s?rlig fordi kraftintensiv industri har redusert forbruket som f?lge av finanskrisen, som har gitt lavere ettersp?rsel etter deres produkter.
Den totale str?mprisen medregnet avgifter og nettleie for husholdninger var i gjennomsnitt 82 ?re/kWh i 4. kvartal. For 2009 som helhet var prisen i gjennomsnitt 85,9 ?re/kWh, en nedgang p? 3,9 prosent sammenlignet med ?ret f?r. Av dette utgjorde kraftprisen 35,2 ?re/kWh, nettleia 24,7 ?re/kWh og forbruksavgiften p? elektrisk kraft og merverdiavgift 25,9 ?re/kWh.
Spotpris billigst
Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspot hadde den billigste kontraktstypen i 2009. Der var prisen i gjennomsnitt 33,5 ?re/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. For variabel pris (ikke tilknyttet elspot) var prisen 36,8 ?re/kWh. Fastpriskontraktene var dyrere, men dette er vanlig n?r prisene synker. For 1-?rs fastpriskontrakter var prisen 38 ?re/kWh, mens prisen for andre fastpriskontrakter var 40,6 ?re/kWh.
Lavere str?mpriser for tjenesteyting og industri utenom kraftintensiv
Gjennomsnittlig pris p? elektrisk kraft for tjenesteytende n?ringer var i 4. kvartal 33,1 ?re/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Det er 28 prosent lavere enn i 4. kvartal 2008. I 2009 som helhet sank prisen med 2,6 prosent sammenlignet med ?ret f?r.
Ogs? for industri, unntatt kraftintensiv industri og treforedling, sank prisene i 4. kvartal sammenlignet med samme kvartal ?ret f?r. Gjennomsnittsprisen i 4. kvartal var 29 ?re/kWh. Det er en nedgang p? 15 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2008. Gjennomsnittsprisen for hele 2009 gikk likevel opp med 3,6 prosent sammenlignet med 2008.
H?yere str?mpriser for kraftintensiv industri
For kraftintensiv industri og treforedling var prisen p? elektrisk kraft i gjennomsnitt 21,1 ?re/kWh i 4. kvartal. Det er 6,6 prosent h?yere enn 4. kvartal 2008. ?rsgjennomsnittet ?kte med 5,9 prosent sammenlignet med 2008. Pris?kningen har sammenheng med at noen av de eldre, gunstigere kraftprisavtalene gikk ut i denne perioden.
M?leperioden
Kraftprisstatistikkens m?leperiode for 4. kvartal var uke 45. Gjennomsnittlig spotpris m?lt over hele kvartalet samsvarer godt med spotprisen i m?leuka.
I konsumprisindeksen (KPI) m?les ogs? utviklingen i elektrisitetspriser for husholdninger, og det kan oppst? noe avvik i prisutviklingen p? elektrisitet i KPI og den kvartalsvise elektrisitetsstatistikken. Dette skyldes hovedsakelig ulik hyppighet og noe forskjellig rapporteringsperiode.
Mer informasjon
Se http://www.ssb.no/energi/
Tabeller
Tabell 1 Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Eksklusive merverdiavgift. ?re/kWh
Tabell 2 Kraftpris og nettleie for husholdninger, kvartalsvis og ?rlig. ?re/kWh
Tabell 3 Spredning for kraftpriser i sluttbrukermarkedet og fordeling av solgt kvantum i utvalget
Tabell 4 Tidsserie over kvartalsvise og ?rlige priser p? elektrisk kraft, eksklusive avgifter. ?re/kWh
Tabell 5 Tidsserie over kvartalsvise og ?rlige priser p? elektrisk kraft til husholdninger, inklusive avgifter. ?re/kWh
Tabell 6 Kraftpriser i engrosmarkedet, kvartalsvis. ?re/kWh
Tabell 7 Tidsserie over kvartalsvise og ?rlige kraftpriser i engrosmarkedet. ?re/kWh
0000

Similar Posts