Klimasp?rsm?l

V?ren under temperaturnormalen

Lavere utslipp fra industrikommuner
Klimagassutslippene fra Fastlands-Norge var noe lavere i 2008 enn ?ret f?r. Det aller meste av nedgangen fant sted i noen f? kommuner med industriaktivitet. P? tross av reduksjonen var utslippene 15 prosent h?yere i 2008 enn i 1991.

Kommunenes samlede utslipp av klimagassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O) var 36,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2008. Det er 4,9 millioner tonn, eller 15 prosent, mer enn utslippene i 1991. Veksten har skjedd i de aller fleste kommuner og for de aller fleste
utslippskilder. Som eksempler p? ?kningen kan vi nevne utslipp fra veitrafikk, industri, olje- og gassvirksomhet p? land samt bruk av l?semidler. Utslipp fra kilder som avfallsh?ndtering og oppvarming (utenom industri) er imidlertid redusert i perioden.

Se Om statistikken for beskrivelse av usikkerhet og hva statistikken omfatter.

Hent utslippstall for din kommune i statistikkbanken.

[Figur: Utslipp til luft av klimagasser i kommunene, etter kilde. 1991 og
2008*. Mill. tonn CO2]-ekvivalenter

Ny teknologi ga lavere utslipp av lystgass
Klimagassutslippene fra industrien gikk ned med nesten 600 000 tonn CO2-ekvivalenter fra 2007 til 2008. Det aller meste av denne reduksjonen fant sted i de fire kommunene Porsgrunn, Tysv?r, Lind?s og Mel?y. I Porsgrunn og Mel?y har det v?rt investert i katalysatorer som reduserer utslippene av lystgass under produksjonen av mineralgj?dsel. I de to andre kommunene ga lavere produksjonsaktivitet reduserte utslipp av karbondioksid.

Ogs? i Hammerfest ble utslippene kraftig redusert i 2008. Det skyldtes at LNG-anlegget i kommunen gikk over i mer ordin?r drift i 2008 etter ? ha hatt ekstra h?ye utslipp i 2007 p? grunn av oppstartsproblemer.

Veitrafikk fortsatt viktigste kilde til NOX-utslipp

Kommunenes utslipp av NOX var nesten 36 000 tonn, eller 30 prosent, lavere i 2007 enn i 1991. Det skyldes hovedsakelig reduserte utslipp fra veitrafikken. Utslippene har sunket helt siden 1989 da det ble satt strenge avgasskrav for bensinkj?ret?y. P? tross av dette er veitrafikk fortsatt
viktigste kilde til NOX-utslipp i kommunene. I 2007 stod denne kilden for 39 prosent av utslippene. Andre viktige kilder er annen mobil forbrenning (33 prosent), for eksempel anleggsmaskiner, og industri og bergverk (22 prosent).

[Figur: Utslipp til luft av NOX] i kommunene, etter kilde. 2007. Tonn

Les mer om kvaliteten p? den kommunefordelte statistikken og om klimagassutslipp og annen luftforurensning.

Mer informasjon: [email protected], tlf. 21 09 42 19, [email protected], tlf. 21 09 49 38 eller [email protected], tlf. 22 57 35 11.

http://www.ssb.no/klimagassr/0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy