Natursp?rsm?l

Verneomr?destyre for landskapsvernomr?der i Hordaland og Sogn og Fjordane

Verneomr?destyre for landskapsvernomr?der i Hordaland og Sogn og Fjordane
29-03-2011 11:05 Milj?verndepartementet Milj?verndepartementet oppnemner i dag verneomr?destyre som skal forvalte N?r?yfjorden landskapsvernomr?de, Bleia-Storebotn landskapsvernomr?de og naturreservata Bleia, Gr?nosmyrane og Nordheimsdalen.

Milj?verndepartementet oppnemner i dag verneomr?destyre som skal forvalte N?r?yfjorden landskapsvernomr?de, Bleia-Storebotn landskapsvernomr?de og naturreservata Bleia, Gr?nosmyrane og Nordheimsdalen.
Dette er eit ledd i innf?ringa av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?de. Kommunane og fylkeskommunen f?r gjennom deltaking i nasjonalparkstyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdiar.
– Det er s?rs gledeleg at Aurland, L?rdal, Vik og Voss kommunar saman med, Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune vil ta ansvar med ? ivareta dei unike naturverdiane i N?r?yfjorden landskapsvernomr?de og tilliggjande verneomr?de. Verneomr?destyret f?r eit stort ansvar p? vegne av heile nasjonen for ? forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdiar, seier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Oppnemning av verneomr?destyret skjer etter at milj?- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommunar med nasjonalparkar og andre store verneomr?de til ? delta i forvaltninga av verneomr?da innanfor sine grenser.
Verneomr?destyret for N?r?yfjorden landskapsvernomr?de vil best? av: Olav Ellingsen fr? Aurland kommune, Arne Sanden fr? L?rdal kommune, Marta F. Halset fr? Vik kommune, Gunn Berit Lunde Aarvik fr? Voss kommune, Gunnvor S?nnesyn fr? Hordaland fylkeskommune og Arnstein Menes fr? Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Verneomr?destyret skal gjere vedtak og gjennomf?re tiltak innafor ramma av naturmangfaldlova og verneforskriftene slik at naturverdiane i N?r?yfjorden landskapsvernomr?de og dei tilliggjande verneomr?da vert sikra for komande generasjonar.
Innf?ringa av denne nye forvaltningsmodellen for verneomr?da skjer p? bakgrunn av regjeringa sitt framlegg i Milj?verndepartementet sin budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)). Stortinget har slutta seg til dette. Tilsvarande styrer for nasjonalparkar og andre store verneomr?de elles i landet, vert oppnemnd fortl?pande.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy