Klimasp?rsm?l

Vil ha klimakrav til skipstrafikken

Fem statlige etater styrker n? kontrollene med eksport og import av farlig avfall med tank- og bulkskip.
I mai 2007 eksploderte flere tanker ved virksomheten Vest Tank i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Statens forurensningstilsyn (SFT) anmeldte bedriften og transportselskapet Trafigura for blant annet ? ha importert farlig avfall ulovlig.
? Erfaringene fra denne hendelsen viste behovet for ? styrke, effektivisere og samordne myndighetens kontroll med import og eksport av farlig avfall til og fra norske havner, sier SFT-direkt?r Ellen Hambro.

Styrke og samordne myndighetens kontroll: SFT tok initiativ til en arbeidsgruppe med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Kystverket, Sj?fartsdirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet for ? utvikle bedre kontroll med eksport og import av farlig avfall med tank- og bulkskip. Foto: Geir Ekeland.
Felles rapport om nytt kontrollopplegg
De fem statlige etatene har alle ulike kontrollfunksjoner knyttet til anl?p av skip til og fra norske havner.
Strenge regler for eksport av farlig avfall
Baselkonvensjonen forbyr eksport av farlig avfall fra land i Organisasjonen for ?konomisk samarbeid og utvikling (OECD) til land utenfor OECD. OECD-land er hovedsakelig de rikeste landene.
Grensekryssende transport av farlig avfall mellom OECD-land skal dessuten bare skje n?r bestemte vilk?r er oppfylt og de ber?rte lands myndigheter har gitt samtykke.
Regelverket er implementert i den norske avfallsforskriften kapittel 13 om grensekryssende transport av avfall. Konvensjonen er ogs? implementert i EU.
? Det er viktig ? utnytte hverandres kompetanse, datasystemer, og tilstedev?relse slik at vi sammen er bedre rustet til ? avdekke og forhindre ulovlig import og eksport av farlig avfall, sier SFT-direkt?r Ellen Hambro.
Etatene sender n? en felles rapport til Milj?verndepartementet hvor vi presenterer et opplegg for ?kt kontroll med eksport og import av farlig avfall med skip.
? Vi vil sammen etablere rutiner og varslingssystemer som inneb?rer skjerpet beredskap for ? avdekke ulovlig import eller eksport av farlig avfall med skip, sier SFT-direkt?r Ellen Hambro.
Kontrollerer de mest aktuelle skipsanl?pene
Utfordringen er ? avdekke ulovlige grensekryssende transport av farlig avfall n?r det i l?pet av ett ?r er opp mot 100 000 skipsanl?p til norske havner.
De fem statlige etatene har derfor utviklet at system for ? sile ut de mest aktuelle skipsanl?pene.
? Vi skal oppdage de sv?rt f? tilfellene av ulovlig aktivitet. Det b?r skje uten ? forstyrre alle de lovlige transportene og uten ? bruke uforholdsmessig mye ressurser. Vi foresl?r n? et effektivt og samordnet kontrollopplegg hvor sannsynligheten for ? avdekke ev ulovligheter er s? stor at det vil virke avskrekkende p? potensielle lovbrytere, sier SFT-direkt?r Ellen Hambro.
Kontroll ved lossing og lasting
De fysiske kontrollene vil hovedsakelig gjennomf?res under lossing og lasting eller p? mottaksanleggene for farlig avfall etter lossing. Det nye opplegget vil omfatte dokumentkontroll, visuell kontroll og eventuell pr?vetaking/analyse av lasten.
Kontrollene vil ogs? v?re avhengig av observasjoner som gir grunn til mistanke, fra offentlige tjenestemenn i den statlige lostjenesten og trafikksentraltjenesten.
Det nye opplegget fra 2010 blir et supplement til den kontrollen SFT allerede har hos virksomheter p? land som behandler eller genererer farlig avfall.
Norge i forkant internasjonalt
Arbeidsgruppen kjenner ikke til andre europeiske land som har strengere kontroll med eksport og import av farlig avfall i tank- og bulkskip enn det vi n? f?r i Norge. Det nye kontrollopplegget vil bringe oss i forkant internasjonalt.
? Det er sv?rt viktig med informasjonsutveksling og koordinerte aksjoner p? tvers av landegrensene for ? hindre ulovlig frakt av farlig avfall. Det er ikke tilstrekkelig at bare vi i Norge skjerper kontrollene, det m? ogs? andre land gj?re. Vi vil derfor arbeide internasjonalt for bedre kontroll med grensekryssende transport av farlig avfall med skip, sier SFT-direkt?r Ellen Hambro.
Norske myndigheters rolle og oppgaver
Kystverket arbeider for effektiv og sikker sj?transport. Forvalter skipsrapporteringssystemet Safe Sea Net, skipsidentifikasjonssystemet AIS og havoverv?kingssystemet LRIT. Ansvarlig for den statlige lostjenesten og trafikksentraltjenesten. Etablerer n? silingskriterier i AIS og Safe Sea Net, som vil f? en sentral rolle i kontrollen av skipsanl?p.
Tollvesenet skal hindre ulovlig inn- og utf?rsel av varer. Alle fart?ysanl?p, samt import og eksport av varer, skal meldes til Tollvesenet. Et sentralt verkt?y er melde- og deklarasjonssystemet Tvinn.
Sj?fartsdirektoratet har kontrollansvar overfor norskregistrerte utenlandske skip som anl?per norske havner. Kontrollerer om bord p? skip.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er ansvarlig for regelverket knyttet til landtransport av alt farlig gods. Koordineringsansvar for kontroll av farlig gods-konteinere i norske havner.
Statens forurensningstilsyn (SFT) forvalter forskriften om grensekryssende transport av farlig avfall. Avgj?r om det skal gis samtykke til import og eksport til Norge. Stiller krav til virksomheter som mottar, behandler og eller genererer farlig avfall, og kontrollerer dem.
Sp?rsm?l kan rettes til SFT:
SFT-direkt?r Ellen Hambro
telefon: 22 57 34 94, e-post: [email protected]
assisterende SFT-direkt?r Trond Syversen
telefon: 22 57 35 74, e-post: [email protected]
0000

Similar Posts